PRINSEHYLLINGEN I OSLO 1610

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Til prinsehyllingen i Oslo 1610 kom det utsendinger fra hvert sogn. 12 lagrettemenn satte sine segl på hyllingsdokumentet fra Hedrum 5. mai 1610.

Utdrag av brevteksten slik den presenteres i den trykte kilden:

Jens Houlandt, Halduor Bergenn, Pouell Aaseremb, Gude Bircke, Guldbrand Wesbye, Anders Hellenes, Annund Bonnegaldt, Olluff Røbølle, Lauritz Lunde, Mattis Efftedall, Torre Gionne, Søffren Farredt (...) paa egne og menige bønders vegne i Hedrum sogn, Brunlaug len, for Hans Raaen, lensmand smstds, Jørgen Raffen paa Ytersrødt og Ingvor Halduorsen paa Giønnes. Schrefvet paa almindelig ting udi forschrefne Brunlaug len. Actum den 5. mai 1610.

Lagrettemennenes segl i samme rekkefølge (fra venstre mot høyre) som i teksten (merk at nummer 4, Gude Bircke, ikke sigillerte selv, og at Annund Bonnegaldt har sigillert for ham):

Kilder:

  • Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, bind I, s. 158 (trykt)
  • Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, bind III, s. 317 (trykt)
  • Riksarkivets kildeskriftsamling

    Kristian Hunskaar 2001