SAKEFALL I BRUNLA LEN 1560-61

FINES IN BRUNLA LEN 1560-61

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Sagefaldt

iiij daler	Aff Lauritz Haluordsenn for hannd hug Rollog Thorp
		y hoffuidett

j march		Aff Lauritz Haluordsenn for hannd sloo Oluff Guttlannd
		itt kanndeslag

viij b		Aff Oluff Gittlanndtt for hannd slo Roger Hogen mett
		enn kande

viij b		Aff Roger Hogenn for hannd slo Oluff Guttlandt mett
		itt talerckenn

iiij daler	Aff Oluff Neß for hannd hug enn andenn y ryggenn mett
		enn øxe

ij daler	Aff Gunald Skraualstadt for breffuebrudt

iij daler	Aff Torger Olsenn for hand slo Truls Hastoll

iij march	Aff Jffuer Biørnnsenn for itt semmeroff

iiij daler	Aff Haluordtt Loffuenn for itt kniffsting

ij daler	Aff Haluordtt Rolagsenn for itt hammerslag

ij daler	Aff Findtt Tofftte for haardrett

j dale j ort	Aff Swennd Haluordsenn for steffnebrot

ij march	Aff Benntt Wiig for hannd slo enn anden y hoffuidett mett
		enn thorff

iij daler	Aff Knud Jenssenn for hannd stack Gunder Lysebo mett enn
		kniff

			Summa daler xxiiij j ort
			lateris pendinge vij march

iij daler	Aff Oluff Sanndenn for hannd stack Stilloff Bircke mett
		enn kniff

j march		Aff Torger Haluortzsenn for itt tag

xij daler	Aff Kiøger Sporgenn for hannd holtt iche ett forligelsemaall
		emællum enn pige och hannom for nogenn vquems ordtt och slo
		hinde mett itt øxeskafft

iiij daler	Aff Alff Moo for itt kniffsting

j dale		Aff Kolbiørnn Vlstadt for enn skramme handt hug enn manndt

j dale		Aff Knudt Sternes for hannd hug enn mand enn skramme

j dale		Aff Niels Sthernes for itt kanndeslag

j dale		Aff Haluordt Trodenn for itt kanndeslag

vij daler	Aff Gulle Gullichsenn for tegenn eptther hanns lanntzwist
		lydelse

			Summa daler xxjx
			lateris penndinge j march
			Summmarum daler lij j ort
			          penndinge viij march

b = skilling
j = ½
v = 4½

Kilde: Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, bind II, Akershus len 1560-61, s. 102 (trykt)

Kristian Hunskaar 2000