SKIFTER 1693-99 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1693-99 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 55b-56b / 27. oktober 1693 Afgangne Sl: Lauritz Olufsen [og] den Sl: Mands hustroe, Sl: Giedske Lauritsdaatter, Hemb i Hædrumb Sogen.

Mannen var død for omtrent 17 år siden, og enken var død "nestleden vaarist".

Felles barn og arvinger:

 • Anders Lauritzen, bor i Laurvigen.
 • Anne Lauritzdaatter, gift med Jens Tordsen, bor her på gården.
 • Marj Lauritzdaatter, 29 år, tjener på Hædrum Præstegaard.
 • Aase Lauritzdaatter, 26 år.
 • Anne Lauritzdaater, 23 år.

  De ugifte pikene fikk Anders Lauritzen og Jens Tordsen som formyndere.

  Brutto: 25 - 1 - 13
  Netto: 6 - 2 - 10

  Folio 59a-60a / 4. november 1693

  Afgangen Sl: Søfren Niels., Wesbye i Qvelle Annex.

  Avdøde var død "nest forleden foraar".

  Arvinger:

 • Enken Marj Elufsdaatter, og deres felles barn:
 • Elluf Søfrensen, 15 år.
 • Marj Søfrensdaatter, i sitt 14. år.
 • Karj Søfrensdaatter, i sitt 9. år.
 • Johanne Søfrensdaatter, 4 år.

  For barna ble farbrødrene Anund Nielsen Eskedall og Rasmus Nielsen Hagenes formyndere. Enkens lagverge ble hennes bror Oluf Farmend.

  Brutto: 97 - 2 - 12
  Netto: 87 - 2 - 20

  Folio 60a-62b / 6. november 1693

  Affgangen Sl: Ingeborg Jacobsdaatter, Wesbye i Qvelle Sogen.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Anundsen, bor her på gården.
  Barn med første mann, Matthias Arnesen Giønnes:
 • Arne Matthiesen Giønnes.
 • Tore Matthiesen, bor på Søndre Bierche.
 • Lauritz Matthiesen, bor på Heum.
 • Christopher Matthiesen Westrum, død, etterlatt to døtre; Karj og Ingeborg Christophersdøttre, "endnu smaa och umyndige". Farbrødrene Tore og Lauritz ble deres verger.
 • Svend Matthiesen, bor på Sundbye.
 • Ingeborg Matthiesdaatter, gift med Claus Giønnes.
 • Ragnild Matthiesdaater, ugift, hos stefaren Niels Anundsen, som også ble hennes formynder.

  Rasmus Nielssøn Hagenes hadde penger til gode hos faren Niels Anundsen. Disse hadde stått i boet mens han var utkommandert i kongens tjeneste. Enken Marj Elufsdaatter på Wesbye hadde også til gode, likeså tjenestefolkene Gunnild Torgiersdaatter, Matthias Arnesen Giønes, Birgette Andersdaatter og Peder Bentzøn. Ragnild Matthisdaatter ble godtgjort for at hun hadde oppvartet moren og stefaren.

  Det nevnes to sølvskjeer med årstallet 1662 og ei med påtegnelsen J:J:D:

  Brutto: 144 - 1 - 12
  Netto: 11 - 1 - 0

  Folio 73a-74a / 10. mai 1694

  Afgangne Sl: Hendrich Hanssøn, Løfue i Hædrum Sogen.

  Arvinger:

 • Enken Anne Jensdaatter, og deres felles barn:
 • Jens Hendrichs., 2 ½ år.
 • Hans Hendrichsøn, 1 år.
 • Borild Hendrichsdaatter, 3 ½ år.

  Barnas farfar, Hans Hendrichsøn Haugtued, verget for Jens og Borild, mens Laurs Hendrichsøn Quelle verget for Hans.

  Det nevnes en sølvskje med inskripsjonen H:H:S: og B:B:D:F:

  Brutto: 226 - 2 - 18
  Netto: 192 - 1 - 14

  Folio 74a-75a / 11. mai 1694

  Afgangne Sl: Peder Sølfuorsøn, Fosserød i Hædrum Souge.

  Avdøde var død omtrent et år i forveien.

  Arvinger:

 • Enken Mette Sachrißdaatter, og deres felles barn:
 • Karj Pedersdaatter, 6 år.

  Torgier Amundsøn Nordrum ble enkens lagverge. For datteren verget hennes morfar Zacharias Jespersøn Magnildrød, ettersom ingen frender på farssiden "fandtes der til wæderhefftig".

  Hans Jonnes Enche nevnes som en kreditor. Enken arvet bl.a. halvparten i ei dyne "med Olle Røed".

  Brutto: 44 - 2 - 10
  Netto: 32 - 0 - 8

  Folio 75b-76a / 12. mai 1694

  Afgangne Sal: Efuen Rasmussøn, Bergen i Hedrum Sogen.

  Avdøde var død kort tid i forveien i sin enkestand.

  Arvinger (barn):

 • Rasmus Efuensøn, omtrent 19 år.
 • Kirstj Efuensdaatter, 23 år.
 • Marj Efuensdaatter, 15 år.
 • Marj Efuensdaatter, 11 år.
 • Karen Efuensdaatter, 9 år.

  Barna var fullsøsken, og tilsynsmann for samtlige ble Hans Pouels: "her paa Gaarden".

  Brutto: 50 - 2 - 16
  Gjeld: 53 - 0 - 2

  Folio 76a-77b / 14. mai 1694

  Afgangne Sl: Pouel Pederssøn, Nordre Seierstad i Hædrum Sogen.

  Avdøde var død omtrent to år i forveien.

  Arvinger:

 • Enken Gÿrj Christensdatr, og deres felles barn:
 • Christen Pouelsøn, 21 år.
 • Peder Pouels., 20 år.
 • Aase Pouelsdaatter, 19 år.
 • Idde Pouelsdaatter, 16 år.

  Enkens lagverge ble Singdahl Ibßøn. For barna verget Søren og Jens Seierstad.

  Bendt Børgesøn i Fahret "lod ved sin hustrue" fordre for lånte penger.

  Følgende jordegods ble loddet ut til arvingene: 8 skinn i Nørdre Seierstad og 5 merker i Hemb i Tiølling Sougen, samt 1 skinkling i Trettenes i Hedrum Sogen.

  Brutto: 92 - 2 - 12
  Netto: 54 - 3 - 2

  Folio 77b-78b / 15. mai 1694

  Afgangne Sl: Tord Ollssøn, Schÿhagen i Hædrum Sougen.

  Arvinger:

 • Enken Gunne Sørensdaatter.
  Barn fra et (eller flere) tidligere ekteskap:
 • Olle Tordsøn Jeldstad.
 • Halvor Tordßøn Ødegaarden.
 • Jens Tords. Hemb.
 • Jens Tordsøn Schÿhagen.

  Enken kalles arvingenes stemor.

  Brutto: 22 - 2 - 6
  Gjeld: 39 - 3 - 13

  Folio 78b-83a / 3. november 1692-8. juni 1694

  Sl: Mester Johan Boevin, Hagnis Hammer.

  Johan Michelsøn Boevin hadde vært hammersmed ved Hagenes Hammer.

  Arvinger:

 • Enken Karen Kieldsdaatter.
  Barn med avdøde Maren Steensdaatter:
 • Michel Jaensen, hammersmed ved Westfosens Jernverch.
 • Morten Jaensøn, bor ved Westfosen.
 • Tomas Jaensøn, forrige hammersmedsvenn her ved verket.
 • Jan Jonsøn, omtrent 20 år, forvist fra landet og oppholdssted ukjent. Morbroren Niels Steens., former ved Fridtsøe Jernverch fikk hånd om arven.
 • Niels Jaensøn, 14 år, morbroren Peder Steenßøn, masmester ved Fridtsøe Verch ble verge.
 • Maren el. Maria Jansdaatter - nevnes ikke i oversikten over arvingene, men ved et par andre anledninger i skiftet. Muligens død.
 • Johanne Jansdaatter, gift med Hans Friderichßøn, bor på Soßan på Egger.
 • Anne Jansdaatter, gift med Jørgen Nielßøn, smed på Kongsberg.
  Barn med enken:
 • Kield Janßøn, nå 2 år, fikk Sigvardt Hansøn Holmen på Brunlaugnæs til formynder.
 • Maren Jansdaatter, ¼ år, Baldtzer Hanßøn smed på Tordstrand ble verge.

  Enkens lagverge var Peder Simmonsøn fra Laurvigen.

  Elißabet Steensdaatter hadde arv etter foreldrene stående i boet (6 rdl.), likeså Inger og Johanne Borgersdøttre på deres mor Catrine Steensdaatters vegne (2 rdl.). Av kreditorer nevnes ellers bl.a. "Marj Klochers" for å ha sydd likkledet, Anders Mogensøn for å ha ringt over liket, "Broder Gilles for nogen Tobach" m.fl.

  Skiftet etter første hustru var foregått 6. august 1689.

  Brutto: 841 - 3 - 2
  Netto: 92 - 2 - 20

  Folio 121b-123b / 28. august 1695

  Afgangne Sal: Jachop Hansøn, Helenis i Hedrumsogen.

  Det ble også skiftet etter avdødes salige hustru Børte Nielsdaatter - de var døde straks etter hverandre.

  Arvinger (felles barn):

 • Hans Jachopsøn, 11 år.
 • Niels Jachopsøn, i 8. år.
 • Olle Jachopsøn, 4 år.
 • Lisebet Jachopsdaatter, trolovet med Sifuert Andersøn, bruker på denne gård, Søndre Hellenis.
 • Margrete Jachopsdaatter, i 6. år.

  Verger: Morbroren Rasmus Nielsøn Hagenis for Niels Jachopsøn, Arne Giønis, gift med barnas moster, for Margrette Jachopsdaatter, Erich Varnis for Hans Jachopsøn, Olve Taraldsøn Varnes for Olle Jachopsøn.

  Brutto: 92 - 0 - 13
  Netto: 12 - 3 - 3 5/8

  Folio 153a-154a / 4. juni 1696

  Afgangne Ellj Tordzdaatter, Schofuen i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Arildt Jensøn, og deres felles barn:
 • Niels Arildsøn, 11 år.
 • Marte Arildtzdaatter, 19 år.
 • Anne Arildtzdaatter, 16 år.
 • Maren Arildtzdaatter, 12 år.
 • Birgette Arildtzdaatter, 10 år.

  Faren verget selv for barna. Deres morbror Hans Toresen Vluerød var til stede.

  Brutto: 49 - 3 - 12
  Netto: 19 - 1 - 18

  Folio 165b-167b / 29. juli 1697

  Afgangne Sal: Jacob Nilsøn og hans hustrue Sal: Anne Pedersdaatter, Jomfruøen i Hedrum Sogen.

  Arvinger (felles barn):

 • Bergette Jachopsdaatter, 31 år.
 • Else Jachopsdaatter, 25 år.
 • Anne Jachobsdaater, 21 år.

  Pouel Christensen Bommestad ble formynder for de to eldste døtrene, og Haagen Andersen Seierstad for den yngste.

  Brutto: 135 - 2 - 9
  Netto: 119 - 2 - 23

  Folio 167b-169b / 30. juli 1697

  Afgangne Sal: Peder Pouelsen og hans hustrue Sal: Aasse Sørensdaatter, Nørdre Seierstad udi Hædrumsognit.

  Peder var død "Een Rom tiid" i forveien, og siden hadde Aasse brukt gården i mange år inntil hun kort tid før skiftet var død i huset på gårdens eie som kalles Nyborrig.

  Arvinger (felles barn):

 • Pouel Pedersøn, bodde på Seyerstad, død, etterlatt barna: 1) Christen Pouelsøn, 25 år, 2) Peder Pouelsøn, 23 år, 3) Aasse Pouelsdaatter, 22 år, 4) Idde Pouelsdaatter, 19 år - Søren og Jens Seierstad verget for de umyndige.
 • Anne Pedersdatter, gift med Pouel Bommestad.
 • Sidtzel Pedersdaatter, gift med Olle Pedersøn, tilholdende på Nyborig.

  Av jordegods var brorlodden 8 skinn i Nørdre Sejerstad, 5 merker smør i Hemb i Tiølling og 1 skinkling i Trettenis - søsterlodden var det halve. [Det er en etterskrift om jordegodset, men skriften på mikrofilmrullen er for svak.]

  Brutto: 125 - 3 - 5
  Netto: 90 - 2 - 4

  Folio 170a-170b / 31. juli 1697

  Afgangne Sal: Anders Børgesøn, dend Ødegaard Schyhauge i Hædrumsogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Larsdatter, og deres felles barn:
 • Anne Andersdatter, i sitt 2. år.

  Enken tok sin bror Anders Larsøn Hemb, bosatt i Lauervigen, til lagverge. For Anne verget Jens Tordsøn Hemb, som var gift med hennes moster, ettersom ingen person på farssiden fantes da faren var fremmed og født i Holland.

  Brutto: 17 - 1 - 16
  Netto: 13 - 0 - 19

  Folio 199a-200a /10. mars 1698

  Afgangne Sl: Hans Olsøn, Nouf i Hedrum Sogen.

  Avdøde var død noen år tidligere.

  Arvinger:

 • Enken Kirsten Reiersdaatter, og deres felles barn:
 • Olle Hanßen, 19 år.
 • Martha Hanßdaatter, 19 år, tvillinger.

  Barna fikk morbroren Tarald Reierssøn i Anneboe Sogen til verge (lenger nede framgår det at han bodde på Gulli), mens enkens lagverge ble Ifuer Larßen Asbiønsrød.

  Blant kreditorene var Peder Nielßen Styrmand i Lauerwigen og tjenestedrengen Morten Olsen.

  Brutto: 71 - 1 - 5
  Netto: 37 - 0 - 14

  Folio 200a-201a / 11. mars 1698

  Afgangne Sl: Jørgen Olßen, Herbiørnrød udi Hedrum Sogen.

  Avdøde var død omtrent tre år tidligere.

  Arvinger:

 • Enken Guri Brønildsdr., og deres felles barn:
 • Olle Jørgen., 13 år.
 • Brønild Jørgensen, 12 år.

  Barna fikk sin fars søskenbarn, Poul Torßen og Olle Torßen, til verger. Enkens lagverge ble mannens morbror, Tord Sørrenßøn. Samtlige verger bodde på Ronnerød i Hedrum Sogn.

  Brutto: 55 - 3 - 8
  Netto: 44 - 1 - 0

  Folio 203a-205a / 28. mars 1698

  Afgangne Sl: Inger Jacopsdaatter, Søndre Birche i Hedrum Sogen.

  Avdøde var død ved kyndelsmessetider samme vinter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Peder Brønnilßen, og deres felles barn:
 • Peder Pederßen, 14 år.
 • Olle Pederßen, 11 år.

  Enkemannen var gammel og skrøpelig og hadde overlatt gården. Største gjeldspost var en panteobligasjon til Ifuer Torßens arvinger datert 10. november 1692 som hadde vokst til over 145 rdl. Blant de øvrige kreditorene var en tjenestedreng ved navn Christoffer Olsen.

  Brutto: 61 - 1 - 18
  Gjeld: 248 - 0 - 6

  Folio 205a-206a / 29. mars 1698

  Afgangne Sal: Joen Joensen, Søndre Johne i Hedrumsogen.

  Avdøde var død omtrent to år tidligere.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Arnißdaatter, som siden var blitt gift med Søren Pederßen, og deres felles barn:
 • Mari Jonßdaatter, 4 år.
 • Kiersti Jonßdaatter, 3 år.

  For Mari verget morfaren Arne Mathießen Giønes, og for Kiersti verget stefaren.

  Brutto: 71 - 1 - 16
  Netto: 54 - 3 - 0

  Folio 238a-239a / 17. september 1699

  Afgangne Sl: Barbra Nielsdaatter, Westre Ringdahl i Hedrums Sogen.

  Avdøde var død sist vår.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Jacobsøn, og deres felles barn:
 • Niels Nielsøn, 4 år.
 • Aaße Nielßdaatter, 9 år.
 • Sirj Nielßdaatter, 6 år.

  Faren verget selv for barna.

  Brutto: 57 - 3 - 0
  Netto: 50 - 2 - 4

  Folio 239a-240a / 18. september 1699

  Afgangne Sl: Mari Knudsdaatter, Røbell udi Hedrum Sogen.

  Avdøde var død samme sommer.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ifuer Nielsøn, og deres felles barn:
 • Anund Ifversøn, 15 år.
 • Knud Ifversøn, 13 år.
 • Kari Ifverßdaatter, 19 år.

  Faren verget selv for barna.

  Brutto: 95 - 2 - 10
  Netto: 84 - 0 - 14

  Folio 240a-241b / 19. september 1699

  Afgangne Salig Lifue Hansdaatter, Houene i Hedrum Sogen.

  Avdøde var Hans Sørrensøns enke og var død sist vinter ved juletider.

  Arvinger (4 sønner og 2 døtre):

 • Sørren Hansøn, 26 år.
 • Lauritz Hansøn, 18 år.
 • Hans Hansøn, 15 år.
 • Olle Hansøn, 10 år.
 • Gunild Hanßdaatter, 23 år, trolovet med Niels Jacobsøn Ringdahl.
 • Aaße Hanßdaatter, 16 år.
 • Zigne Hanßdaatter, 11 år.

  Barnas morbror Niels Hansøn Himberg verget for de to yngste døtrene. For de umyndige sønnene verget eldste bror Sørren Hansøn, som hadde overtatt gården etter moren.

  Det var skiftet etter barnas far 12. september 1692, og barna hadde arv til gode.

  Brutto: 72 - 1 - 13
  Netto: 44 - 1 - 20

  Folio 243b-246a / 22.-23. september 1699

  Afgangne salig Barbra Torgiersdaatter, Aasserom i Hedrum Sogen.

  Avdøde var død 7. mai.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Frantzøn, Aaßerum, ingen barn.
 • Moren Sirj Raßmußdatter, nå gift med Engebret Tostensen Trefland.
  Fullsøsken:
 • Michel Torgiersøn, bor på Bergen i Kodahls Annex.
 • Laurits Torgiersøn, Holland ibidem.
 • Idde Torgierßdaatter, enke etter Torgier Tostensøn Trefland.
  Halvsøsken på farssida:
 • Hans Torgiersøn, bor på Solberg i Sandeherred.
 • Rønnou Torgierßdaatter, gift med Hans Nielsøn Stj

  Jordegodset var 2 huder med bygsel i Schallet i Hedrum Sogen som enkemannen hadde arvet etter sine foreldre, og ½ hud med bygsel i Bergie i Kodahls Annex og 3 merker smør uten bygsel i Bræche samme sted som enkemannen med sin salige hustru arvelig var tilfalt. Det ble avtalt at enkemannen skulle beholde Schallet, mens avdødes søsken skulle dele de andre partene, som hadde tilhørt deres salige foreldre og forfedre.

  Av tjenestefolk nevnes Anne Crestofferßdaatter, Halvor Sørrensøn, Alles Ifverßdaatter, Marj Pederßdaatter og Olle Torbiørnsøn.

  Det nevnes sølvgjenstander med ulike initialer: M:H:S:S:H:D:P:A:S: - P:A:S:S:H:D: - J:P:S:K:T:D: - "Poul Astlachsøn"

  Brutto: 197 - 0 - 16 (ekskludert jordegods)
  Netto: 122 - 1 - 10 (ekskludert jordegods)

  Folio 246a-247a / 24. september 1699

  Afgangne Sl: Anne Larsdaatter, Næs i Quell Sogen.

  Avdøde var død sist vinter ved hellig tre kongers tider.

  Arvinger:

 • Enkemannen Olle Raßmusøn, og deres felles barn:
 • Raßmus Olsøn, 26 år.
 • Sølfue Olsøn, 24 år.
 • Anund Olsøn, 22 år, er "et elendigt Menniske, som iche med Sands eller Fornufft er forsiunit".
 • Kiersti Olßdaatter, gift med Albret Pedersøn, bor på Farmen eie.
 • Elli Olßdaatter, 20 år, ugift, hjemme hos faren.

  Faren verget for Anund og Elli. Av jordegods nevnes 27 merker smør uten bygsel i Næs.

  Av tjenestefolk nevnes Anund Larsøn og Sølfue Svensdatter

  Brutto: 76 - 2 - 22
  Netto: 37 - 2 - 9

  Folio 247a-248b / 25. september 1699

  Afgangne Sl: Olle Elefsøn, Farmen udi Quelle Annex.

  Avdøde var død i juli.

  Arvinger:

 • Enken Barbra Jonßdaatter, og deres felles barn:
 • Anders Olsøn, 8 år.

  Anders fikk farbroren Olle Ellefsøn Rød til verge. For enken ble broren Otter Jonsøn Lunde lagverge.

  Av tjenestefolk nevnes Elluf Olsøn, Olle Sørrensøn, Lifue Michelßdaatter og Gunild Anderßdaatter.

  Brutto: 86 - 0 - 13
  Gjeld: Større enn bruttoverdien

  Folio 248b-249a / 26. september 1699

  Afgangne salig Gullich Olsøn, Farmen udi Quelle Annex.

  Avdøde var død sist vinter ved juletider.

  Arvinger:

 • Enken Astrj Olsdaatter, og deres felles barn:
 • Hans Gullichsøn, 6 år.
 • Hendrich Gullichsøn, 3 år.

  Barnas verge ble deres fars farbror Sacharias Magnildrød. Enkens lagverge ble hennes trolovede Ellef Christophersøn.

  Brutto: 20 - 0 - 10
  Gjeld: 82 - 0 - 14

  Folio 249a-250a / 27. september 1699

  Sal: Olle Nielsen, Sundbye i Quelle Annex.

  Avdøde var død sist vår etter kyndelsmesse.

  Arvinger:

 • Enken Marta Zacharißdaatter.
  Barn med første kvinne Biergette Anderßdaatter:
 • Søren Olsøn, 6 år.

  For Søren verget avdødes søskenbarn Raßmus Guldbrandsøn Bredahl. Enkens lagverge ble henenes far, Zacharias Magnildrød.

  Brutto: 29 - 2 - 18
  Netto: 5 - 0 - 10

  Folio 250b-251a / 28. september 1699

  Afgangne Salig Sørren Pedersøn, Søndre Johne i Quelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Arnißdaatter, og deres felles barn:
 • Peder Sørrensøn, ennå ikke fylt ett år.

  Peders morbror Mathias Arnesøn Væstbye ble hans verge ettersom ingen på farens side var til stede. Morfaren Arne Mathisen Giønes nevnes også; han var verge for enkens barn i ekteskap med Joen Joensøn, nemlig Marj og Kierstj Jonßdaattere.

  Ei tjenestejente, Maren Finßdaatter, nevnes.

  Brutto: 47 - 2 - 8
  Netto: 22 - 0 - 19

  Folio 251a-251b / 28. september 1699

  Afgangne Sal: Olle Sørrensøn [kalles senere Olle Sølfuersøn] saa og Marta Pedersdaatter, den ødegaard Rød i Quelle Annex.

  Ekteparet var døde omtrent ved juletider sist vinter.

  Arving:

 • Deres sønn Morten Olsøn, tilholder på Rød.
 • Deres datter Sidtzell Olßdaatter, bortrømt til ukjent sted etter å ha begått leiermål med en gift mann.

  Brutto: 14 - 0 - 0
  Gjeld: 19 - 3 - 13

  Folio 252a-253a / 29. september 1699

  Afgangne Salig Arne Helgesøn, Løfue i Hedrum Sogen.

  Avdøde var død sist vinter. Han hadde aldri hatt barn.

  Arvinger:

 • Enken Elchen Justdaatter.
  Fullsøsken:
 • Marj Helgeßdaatter, enke etter Hermand Johansen, bor på Rolstad i Grue Sogen i Solløer.
 • Anne Helgeßdaatter, gift med Olle Olsøn, bor på Noer i Grue Sogen.
  Halvsøsken:
 • Aaße Scharißdaatter, gift med Arne Tostensøn, bor på Arneberg i Hof Sogen i Solløer.
 • Pernille Skarriß, død, var gift med Halvor Jonsen, også død, som bodde på Stoldß Noer i Grue Sogen, etterlatt barn.

  Anne Helgeßdaatters sønn, Arne Olsøn Noer, nevnes.

  Det nevnes sølvtøy med inskripsjoner: "Rasmus Ollufsøn" - T:J:D:F: 1663 - A:H:S:E(F?):J:D: - E:J:D: Ao 1663. Dessuten noe mer.

  Brutto: 191 - 1 - 13
  Gjeld: 214 - 3 - 4

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 4, 1693-1699.

  Kristian Hunskaar 2003