SKIFTER 1710-15 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1710-15 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 48b-50a / 22. november 1711

Afgang Sl: Maren Larsdatter, Giønnes i Hedrum Sogn.

Arvinger:

 • Enkemannen Anders Arnesen, og deres felles barn:
 • Lars Anderßen, 7 år.
 • Gunnild Andersdatter, 9 år.
 • Barbra Andersdatter, 4 år.
 • Maren Andersdatter, 2år.

  Faren verget selv for barna.

  Av tjenestefolk nevnes Anne Larsdatter og Kirsten Matthisdatter.

  Brutto: 52 - 0 - 4
  Netto: 39 - 1 - 22

  Folio 50a-58a / 28. januar 1712

  Afgangne Iver Svendsen, Numme udj Hædrum Sogn.

  Registreringen var begynt 23. oktober 1711.

  Arvinger:

 • Enken Marte Nielsdatter.
  Barn med første kvinne, Mette Hendrichsdatter:
 • Hendrich Ifverßen, død, etterlatt datteren Dorothea Hendrichsdatter.
 • Svend Ifverßen, bor på Torp i Anneboe Sogn.
 • Kirsten Ifversdatter, død, etterlatt sønnen Ifver Sindalsen, 16 år.
 • Mette Ifversdatter, død, etterlatt barna 1) Ole Hansen, 22 år, 2) Hans Svendsen, 12 år, 3) Mette Hansdatter, 24 år, 4) Signe Hansdatter, 14 år.
  Barn med siste kvinne, Marte Nielsdatter:
 • Hendrich Ifversen, 31 år.
 • Hans Ifversen, 28 år.
 • Christen Ifversen, 23 år.
 • Anders Ifversen, 21 år.
 • Niels Ifversen, 20 år.
 • Søffren Ifversen, 17 år.
 • Ifver Ifverßen, 10 år.
 • Mette Ifversdatter, gift med Ifver Brynnyldsen Aaserum.
 • Gunnild Ifversdatter, 15 år.

  Enken tok sin bror, Raßmus Nielsen Hagenes, til lagverge.

  Brutto: 269 - 2 - 4
  Netto: 32 - 2 - 4

  Folio 68b-70b / 6. april 1712

  Afgangne Sl: Anders Haagensen, Schyhahe udj Hædrum Sogn.

  Avdøde var død i kongens tjeneste i Kiøbenhafn i "Janvario nest afvigt".

  Arvinger:

 • Enken Maren Larsdatter, ingen barn.
 • Faren Haagen Andersen.

  Haagen Andersen bodde på Sejerstad. Enkens lagverge ble Jacob Søffrens. Røbbøll.

  Anders Børgesens etterlatte datter Anna Andersdatter hadde 6 - 2 - 9 i farsarv stående i boet. Det nevnes siden at Anna var enkens datter, og at hun selv verget for henne. Blant kreditorer nevnes Ole Haagensen og Niels Haagensen.

  Brutto: 166 - 3 - 12
  Netto: 80 - 3 - 23

  Folio 81b-86a / 26. mai 1712

  Afgangne Sl: Anna Jensdatter, Løfve udj Hædrum Sogn.

  Arvinger (barn):

 • Jens Hendrickßen.
 • Hendrich Anunsen.
 • Hans Anunsen.
 • Elken Anundsdatter.

  Sønnen Jens Hendrichsen hadde utestående arv etter faren på 38 - 1 - 22, etter broren Hans Hendrickßen på 12 - 3 - 6, og etter søsteren Barrild Hendricksdatter på 7 - 3 - 13. Hendrich Anundsen fordret farsarv på 61 - 1 - 19, og arv etter halvsøsknene Hans og Baarild. Hans Anundsen og Elken Anundsdatter fordret farsarv og arv etter halvsøsteren Baarild.

  Av tjenestefolk nevnes Anders Rasmusen, Anund Helgesen, Maren Simmensdatter, Ellen Nielsdatter og Hans Søfrensen. Marte Ifversdatter Gropa nevnes blant de andre kreditorene.

  Brutto: 606 - 1 - 1
  Netto: 292 - 3 - 0

  Folio 96a-98a / 7. november 1712

  Poul Tordsen Rannerøds afdøde Sl: hustrue Martha Hansdatter, Rannerød udj Hædrum.

  Arvinger:

 • Enkemannen Poul Tordßen, og deres felles barn:
 • Hans Poulsen, 12 år.
 • Tord Poulsen, 7 år.
 • Kirsten Poulsdatter, 1 år.

  Faren verget for barna, men de hadde morbroren Ole Hanßen Nou som tilsynsmann.

  Brutto: 118 - 3 - 5
  Netto: 103 - 0 - 7

  Folio 100a-101a / 15. november 1712

  Afgangne Sl: Anne Larsdatter, Midt Jone udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søfren Joenßen, og deres felles barn:
 • Lars Søfrenß., 14 år.
 • Marte Søfrensdatter, 10 år.

  Faren verget selv for barna.

  Brutto: 61 - 3 - 0
  Netto: 41 - 2 - 5

  Folio 101a-103a / 18. november 1712

  Afgangne Lars Torgersen, Lyseboe udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Helvig Andersdatter, og deres felles barn:
 • Torger Larßen, 4 år.
 • Berte Larsdatter, 8 år.
 • Kirsten Larsdatter, 2 år.

  Barna fikk moren til verge, men med farbroren Hans Torgerßen Baanegaalt som tilsynsmann.

  Brutto: 91 - 1 - 4
  Netto: 75 - 3 - 20

  Folio 105a-106b / 10. januar 1713

  Hans Jensen Vierøds afdøde Sl: huustrue Sidtzel Halfvorsdatter, Wierød udj Hvarnes Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Jensen.
  Barn med første mann Kield Jacobsen:
 • Jacob Kieldsen.
 • Halfvor Kieldsen.
 • Ellen Kieldsdatter, gift med Hans Tordsrød i Laurdahl.
 • Marthe Kieldsdatter, enke, tilholdende på Steensholt Eje.
 • Aaße Kieldsdatter, gift med Jacob Søfrenßen på Bøe Eje i Laurdall.
  Barn med andre mann Mogens Steenersen:
 • Halvor Mogensen

  Brutto: 59 - 3 - 10
  Netto: 19 - 2 - 18

  Folio 111a-113a / 17. februar 1713

  Afgangne Sl: Maren Svensdatter, Bache udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Joen Olsen, og deres felles barn:
 • Christen Joenßen, 14 år.
 • Ole Joenßen, 12 år.
 • Maren Joensdatter, 16 år.
 • Anne Joensdatter, 10 år.

  Faren verget selv for barna, men med deres nærmeste pårørende Ole Olsen Bachis tilsyn.

  Brutto: 136 - 2 - 12
  Netto: 111 - 1 - 0

  Folio 114b-116b / 23. februar 1713

  Arne Mathiesens afgangne Sl: huustrue Maren Nielsdaater, Giønes udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Arne Mathieß., og deres felles barn:
 • Mathias Arneßen Vesbÿe.
 • Anders Arneß. Giønes.
 • Peder Arneßen, bor i Kiøbenhafn.
 • Gunild Arnesdatter, gift med Hans Frandßen Aaserum.
 • Ingebor Arnesdatter, 28 år, ugift.
 • Karen Arneßdatter, 23 år, ugift.

  Hans Frands. Aaserum verget for de to umyndige pikebarna. Anders Arneßen skulle ha tilsyn med arvelodden til broren Peder. Til livsopphold i sin alderdom forbeholdt enkemannen seg 20 rdl. av arven; resten av hans arv fikk barna dele.

  Av tjenestefolk hadde Jacob Svendsen og Marthe Jacobsdatter penger til gode.

  Brutto: 132 - 1 - 12
  Netto: 74 - 3 - 10

  Folio 117a-118b / 9. mars 1713

  Afgangne Niels Pedersen, Rennemoebroe udj Hædrum Sogn (Plads).

  Registreringen foregikk 12. desember 1711.

  Arvinger:

 • Enken Birte Christensdatter, ingen barn.

  Skiftet hadde berodd ettersom man ikke visste hvem utarvingene var. Enken kunne berette at avdøde var "fød udj gamle Byen eller Opslo ved Christianja", og at hans foreldre og pårørende for lang tid siden var døde "udj Pæsten sammesteds udj hans alders 3die aar". Da skiftet ble holdt, kjente man fremdeles ikke utarvingene.

  Avdøde eide huset han bodde i, og det ble taksert til 30 rdl.

  Brutto: 84 - 1 - 7
  Netto: 52 - 1 - 19

  Folio 123a-126b / 22.-23. mars 1713

  Afgangne Sal: Brynild Mickelsens effterlefversche nu afdøde Sal: Anna Anundsdatter, Aaserum udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:
  Barn med første mann, Ifver Tordsen:

 • Hans Ifversen, bor på Fiære.
 • Tord Ifversen Asbiønrød.
 • Anund Ifversen Fiære, død, etterlatt tre barn: 1) Hans Anundßen, 11 år, 2) Ifver Anundsen, 8 år, 3) Anna Anundsdatt., 14 år.
 • Poul Ifverßen, i kongens sjøtjeneste på flåten i Kiøbenhafn.
 • Hendrick Ifversen, bor på Soelberg i Rauenes Sogn.
  Barn med andre og siste mann, sal: Brynild Michelsen:
 • Ifver Brynilsen, bor her på gården Aaserum.
 • Dorothea Brynildsdatter, 26 år, ugift, hjemme.
 • Anna Brynildsdatter, 22 år, ugift, hjemme.

  For Anund Fiæres barn verget stefaren Erick Larsen Fiære. Ifver Brynilßen verget for sine to søstre.

  Jordegodset var 1 bismerpund 4 ½ merker smør med bygsel i Lj udj Hærdrum Sogn, taksert til 39 - 2 - 8. Dessuten arvet avdøde etter sin salige sønn Frands Ifverß. ½ merke med anpart bygsel i Tvetan, taksert til 3 ort, 1/3 merke smør i Moe, taksert til 1 ort, og 1/6 skinkling i Hvidsteen, taksert til 8 skilling. Jordegodset ble delt i brorlodder og søsterlodder.

  Poul Ifversen hadde innestående farsarv, 6 - 2 - 15, etter skiftebrev datert 13. oktober 1706. Anders Poulsen og Ifver Singdalsen hadde tjenestelønn til gode.

  Brutto: 156 - 3 - 8
  Netto: 123 - 2 - 23

  Folio 130b-132a / 29. mars 1713

  Afgangne Bendix Bendsen, Faret udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Hellene Hansdatter, og deres felles barn:
 • Hans Bendixsen.

  Moren ble verge og formynder for sønnen.

  Anders Hansen Valløe fordret for et lån på 10 rdl. Blant kreditorene nevnes Bendix Rennemoe, Bendix Pedersen og Anna Bendsdatter.

  Brutto: 80 - 2 - 19
  Netto: 27 - 0 - 11

  Folio 136b-138b / 8. juli 1713

  Afgangne Hans Jørgensen, Schouen i Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Giesche Olsdatter.
  Barn med første kvinne Birte Jacobsdatter:
 • Anne Hansdatter, 12 år.
 • Marthe Hansdatter, 10 år.

  For barna verget henholdsvis Christen Poulsen Nordre Sejerstad og Niels Haagensen Østre Sejerstad. Enken tok sin bror, Ole Olsen Bache i Qvelle Annex, til lagverge.

  Anders Jacobsen Nordre Birche fordret innestående arv på 3 rdl. 2 ort på sin myndling Lifve Hansdatters vegne. Rasmus Øfre Bergen fordret 9 rdl. 23 sk. for sin myndling, Peder Svendsen. Avdødes døtre hadde hver til gode 4 - 2 - 11 i morsarv.

  Blant kreditorene nevnes Boel, sl: Søfren Søfrensen Stuberøds.

  Brutto: 59 - 0 - 7
  Netto: 0 (ikke alle gjeldspostene ble dekt)

  Folio 138b-140a / 8. juli 1713

  Christen Anundsen hans afdøde Sl: hustru, Marthe Poulsdatter, Søndre Lunde i Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Christen Anundsen.
 • Gunder Larsen Gopledal paa Brundlaug Næs, Christopher Larsen Søndre Skalleberg i Tiølling Sogn og Ole Hansen Hyppestad i bemte Tiølling Sogn, som paa Samtlige arfvingers vegne Comparerede.

  Husmannen Joen Andersen fordret 2 rdl. for arbeide.

  Brutto: 67 - 2 - 9
  Netto: 2 - 3 - 17

  Folio 148b-150a / 20. juli 1713

  Afdøde Ole Pedersen, paa dend plads Nyboer i Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Sidsel Pedersdatter, ingen barn.
 • Nær søskendebarn Birte Olsdatter, 31 år, tjener på Moe i Qvelle Sogn.
 • Nær søskendebarn Karen Olsdatter, 29 år, tjener på Lyseboe ibidm.

  Enken tok Bendix Pedersen Ulfvedalen til lagverge.

  Christen og Hans Sejerstad fordret grunnleie av plassen Nyboer fra påske 1694 til påske 1713. Da boet var i underskudd, måtte Christen og Hans svi for det, fordi de hadde gitt kreditt i nær 20 år, var det visst ikke så nøye at de fikk alt dekket.

  Brutto: 45 - 0 - 23
  Underskudd: 2 - 0 - 15

  Folio 150b-152a / 21. juli 1713

  Afgangne Sl: Christen Christophersen, Tostved udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Gunild Torgiersdatter.
  Barn med første kvinne, Maren Tordsdatter:
 • Christopher Christensen, bor på gården.
 • Anders Christensen, 18 år.
 • Tore Christensen, 16 år.
 • Kirsten Christensdatter, 26 år, hjemme.

  Christopher verget for Kirsten. Enken tok sin bror, Søfren Torgerßen Nordrum, til lagverge.

  Barna fra første ekteskap hadde morsarv til gode etter skiftebrev datert 17. desember 1700.

  Brutto: 75 - 3 - 20
  Netto: 18 - 2 - 8

  Folio 152b-153b / 24. juli 1713

  Afgangne Sahl: Anders Jensen, Stoer Gione udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Ingebor Søfrensdatter, og deres felles barn:
 • Marthe Andersdatter, 15 år.
 • Anne Andersdatter, 7 år.
 • Anne Andersdatter d.y., 2 år.

  Moren verget for barna under tilsyn av en ikke navngitt person.

  Brutto: 43 - 3 - 6
  Netto: 21 - 2 - 17

  Folio 193b-196a / 15. september 1713

  Afgangne Sl: Elen Olsdatter, Løfaas udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Tord Hansen [kalles i utlodningen Tord Arnesen], og deres felles barn:
 • Anders Tordsen, 9 år.
 • Siri Tordsdatter, 17 år.
 • Giøran Tordsdatter, 15 år.
 • Anne Tordsdatter, 12 år.
 • Birte Tordsdatter, 5 år.

  Faren verget selv for barna.

  Av tjenestefolk nevnes Wæmand Jensen og Anders Jensen.

  Brutto: 158 - 0 - 8
  Netto: 117 - 1 - 4

  Folio 196a-197b / 16.september 1713

  Afgangne Sl: Niels Olsen, Baanegalt i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Inger Knudsdatter, og deres felles barn:
 • Torgier Nielsen, 17 år.
 • Ole Nielsen, 9 år.
 • Anna Nielsdatter, 7 år.

  Moren verget selv for barna, men med deres farbror Ole Olsen Bache af Qvelle Annex' tilsyn. Hans Torgersen Baanegalt ble enkens lagverge.

  Brutto: 87 - 1 - 15
  Netto: 60 - 1 - 19

  Folio 199a-200b / 19. september 1713

  Afgangne Sal: mand Abraham Madsen, forhen fergemand ved Stubberød.

  Arvinger:

 • Enken Kirsten Willumsdatter, ingen barn.

  Man kjente ingen utarvinger, ettersom avdøde skulle være født i Stavanger lehn. Enkens lagverge ble hennes sønn Anders Emanuelss.

  Våningshuset ble taksert til 34 rdl. Anders Emanuelsen viste til skiftebrevet etter hans far, Emanuel Erichsen, datert Laurvigen 23.-24. mars 1677. Anders' avdøde bror Willum Emanuelsen nevnes. Av tjenestefolk nevnes Anna Jonasdatter, Isach Christensen og Christen Halfvorsen.

  Brutto: 69 - 0 - 18
  Gjeld: 75 - 2 - 8

  Folio 203a-203b / 12. oktober 1713

  Afgangne Sl: Hans Jachobsen, Aschedalen udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Gro Michelsdatter, ingen barn.
 • Søsterbarnet Astrj Olsdatter, gift med Ellef Christenßen Farmen af Qvelle Annex.
 • Søsterbarnet Anna Olsdatter, gift med Ole Pedersen Allum udj Hædrum Sogn.

  Brutto: 13 - 3 - 14
  Netto: 6 - 2 - 22

  Folio 227a-233a / 30.-31. januar-11. april 1714 Sl: Rasmus Nielsen Hagnes.

  Arvinger:

 • Enken Rønnou Andersdatter.
  Barn med første kvinne, sl: Dorethea Hansdatter:
 • Hans Rasmusen, 28 år.
 • Ingebret Rasmusen, 25 år.
 • Hendrich Rasmusen, 17 år.
 • Frands Rasmusen, 13 år.
 • Helvig Rasmusdatter, 30 år, ugift.
  Barn med siste kvinne, Rønnou Andersdatter:
 • Dorethea Rasmusdatter, på 5te år.
 • Gunnild Rasmusdatter, 1 år.
 • Karen Rasmusdatter, 1 år, begge tvillinger.

  Barna av første ekteskap var alle hjemmeværende. Barnas tilsynsmann var deres farbror Anund Nielsen Eschedal. Enkens lagverge var hennes bror Jacob Hanssen Schorge af Koldals Annex.

  Det var skiftet etter Dorethea Hansdatter 15. desember 1708 og 18. juli 1709, og avdøde var da tilfalt 7 ½ skinn med bygsel i Hagenes i Hedrum Sogn. I tillegg hadde avdøde arvet 1 skinn 8/13 skinkling etter hver av sønnene Niels og Brynnild, slik at han i alt eide 9 skinn 3 3/13 skinkling i Hagenes, taksert til 60 rdl. 3 ort. På skiftet etter Dorethea hadde avdøde videre arvet 3 skinn med bygsel i Lofterød i Sandeherrit, og med arv etter sønnene ble det til sammen 3 skinn 3 9/13 skinkling, taksert til 15 rdl. 2 ort 10 sk. Videre hadde avdøde arvet 2 ¼ merker smør uten bygsel i Søndre Trolsaas etter Dorethea, og med parter etter sønnene ble det 2 49/52 merker smør, taksert til 2 rdl. Endelig eide boet 3 3/5 merker smør med bygsel og åsete i Sletholt i Kodals Annex som Rønnou Andersdatter hadde arvet etter sin far, Anders Gutormsen Sletholt 19. oktober 1706, taksert til 8 rdl.

  Niels Jacobsen Hellenes fordret 2 - 2 - 4 for utestående farsarv.

  Brutto: 276 - 3 - 18
  Netto: 79 - 1 - 4

  Folio 240b-242a / 5. juli 1714

  Jacob Olsen Houens afdøde Sl: hustru Aase Andersdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jacob Houen, og deres felles barn:
 • Ole Jacobsen, bor på Houen.
 • Anders Jacobsen, bor på Hvarnes.
 • Anne Jacobsdatter, gift med Erick Bechen.
 • Maren Jacobsdatter, gift med Joen Schaaten.
 • Tore Jacobsdatter, gift med Ole Nou i Laurdal.
 • Maren Jacobsdatter, gift med Halfvor Wirgenes.
 • Gundbiør Jacobsdatter, 22 år, ugift.

  Brutto: 105 - 2 - 12

  Netto: 71 - 3 - 19

  Folio 249b-251a / 28. august 1714

  Simen Larsen Fosserøds afdøde hustru Sl: Anna Sølfvesdatter.

  Det var ingen barn, og arvingene var hennes "Søskinde og Brødre børn".

  Arvinger:

 • Enkemannen Simen Larsen.
 • Karen Pedersdatter, ugift.
 • Birte Mortensdatter, 16 år.

  Peder Fosserød ble verge for Karen. Simen Larsen Fosserød ble verge for Birte.

  Brutto: 67 - 1 - 3
  Netto: 41 - 3 - 13

  Folio 251a-252b / 29. august 1714

  Afgangne Sal: Birte Joensdatter, Holt udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ingebret Jansen.

  Det var ingen barn, og enkemannen kjente heller ikke til utarvinger som var i live. Den eventuelle arven kom derfor i sin helhet under hans tilsyn - "ifald nogen schulle opdagis".

  Brutto: 35 - 3 - 21
  Netto: 0

  Folio 255b-257b / 8. oktober 1714

  Afgangne Ifver Larsen Asbiørnrød, Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Aasse Simensdatter, og deres felles barn:
 • Lars Ifversen, 22 år.
 • Christen Ifversen, 19 år.
 • Elen Ifversdatter, gift med Tord Ifversen som bor her på gården.
 • Alhed Ifversdatter, gift med Lars Søfrensen Reppisgaard.
 • Groe Ifversdatter, gift med Mickel Westrum.
 • Birte Ifversdatter, gift med Hans Søfrensen Butterød.
 • Signe Ifversdatter, hjemme hos moren.

  Enken tok svogeren Lars Søfrensen Reppisgaard til lagverge. De to sønnene ble sine egne verger, men under tilsyn av svogeren Tord Asbiørnrød, som også ble formynder for Signe.

  Brutto: 55 - 2 - 15
  Netto: 16 - 3 - 12

  Folio 258a-259a / 9. oktober 1714

  Afgangne Tollef Olvesen, Steensvald udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Amundsdatter, og deres felles sønn:
 • Willum Tollefsen, 14 år.

  Moren verget for sønnen, men under sønnens farbror, Christen Olvesens, tilsyn. Enken tok sin stuegrande Lars Andersen Stensvald til lagverge. Ei Birte Svendsdatter hadde lønn for tjeneste til gode.

  Brutto: 79 - 0 - 0
  Netto: 59 - 0 - 0

  Folio 274a-276b / 7. juni 1715

  Iver Hansen Allums afdøde sl hustru Maren Frantsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Iver Hansen, og deres felles barn:
 • Hans Ifversen, 12 år.
 • Frands Ifversen, 1 ½ år.

  Faren ble selv formynder for barna.

  Jordegodset var 1 pund smør med bygsel "ofver advenant ofver" 1 ½ pund smør i Westre Ringdal i Hædrum Sogn, dette etter kjøpebrev av 16. november 1706. Parten taksert til 35 rdl. Videre 1 pund 4 4/5 merker smør i samme Wæstre Ringdal med bygsel "effter advenant ofver" 1 ½ pund "Item aasædet", taksert til 37 rdl. 2 ort. Til sist 2 3/5 skinklinger med bygsel i Hvidsteen i Koddals Annex for 20 rdl., som boet eide etter Frans Olsen Arholts skifteforretning av 16. juli 1709.

  Brutto: 253 - 0 - 12
  Netto: 228 - 3 - 20

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 6, 1710-1720.

  Kristian Hunskaar 2003