SKIFTER 1716-20 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1716-20 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 291b-293a / 8. januar 1716

Afgangne Ole Rasmusen Næs udj Qvæle Annex og hustru Anna Larsdatter.

Arvinger:

 • Sølfve Olsen, bor på gården.
 • Amund Olsen, 38 år, vanvittig.
 • Kirsten Olsdatter, enke og krøpling, tilholder på gården.
 • ? Olsdatter, gift med Elef Olsen Farmen. I utlodningen får vi vite at hennes navn er Elen Olsdatter.

  For Amund verget broren Sylve Næs.

  Avdøde eide 15 merker smør i Næs, samt at han hadde arvet 3 merker etter sønnen Rasmus Olsen. I sum 18 merker smør, taksert til 22 ½ rdl.

  Brutto: 74 - 3 - 20
  Netto: 45 - 0 - 0

  Folio 293a-294b / 7. januar 1716

  Anders Nielsen Udbergs afgangne hustru Sl. Kirsten Søfrensdatter.

  Bo og midler var registrert 16. september foregående år.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Nielsen, og deres felles barn:
 • Niels Andersen, 6 år.
 • Inger Andersdatter, 12 år.
 • Maren, 10 år.
 • Anna Andersdatter, 8 år.

  Faren verget for barna, men barnas farbror Peder Nielsen Søndre Holt og morbror Arne Søfrensen Nordre Udberg hadde tilsyn.

  Brutto: 92 - 2 - 6
  Netto: 81 - 0 - 14

  Folio 297a-298b / 29. januar 1716

  Afgangne Tarand Olsdatter, Schindmoe udj Hædrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Andersen.
  Barn i første ekteskap med Arne Faltinsen:
 • Ole Arnesen, i kongens tjeneste i Kiøbenhafn.
 • Lars Arnesen, bor på Hagtved.
 • Hans Arnesen, bor på Kamfiord.
 • Karen Arnesdatter, 40 år, hjemme hos stefaren.
  Barn med Ole Andersen:
 • Anders Olsen, bor i Laurvig.
 • Anne Olsdatter, 28 år.

  Brutto: 76 - 1 - 0
  Netto: 51 - 0 - 8

  Folio 302a-304a / 21. april 1716

  Afgangne Maren Andersdatter, Søndre Birche.

  Bo og midler var registrert 15. april.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Anundsen.
  Barn med første mann, Tore Kieldsen:
 • Anna Torisdatter, gift med Søfren Birche "og ved døden afgaaen".
 • Aaste Torisdatter, gift med Ole Buenis [senere kalt Biønnes] i Qvelle Annex.
 • Anna Torisdatter, 21 år og ugift, hjemme.
  Barn med Ole Anundsen:
 • Birte Olsdatter, 14 år.

  Søfren Anundsen Birche fordret sin avdøde hustru Anna Torrisdatters farsarv; de andre barna hadde også farsarv til gode.

  Brutto: 53 - 3 - 16
  Gjeld: 134 - 1 - 21

  Folio 305a-307a / 9. mai 1716

  Odelsskifte vedrørende Nordre Sejerstad og Westre Ringdal.

  Niels Jacobsen Westre Ringdal, Poul Hansen Lj, Michel Olsen Østre Ringdal og Halvor Larsen Stensvold på egne og hustruers vegne fremkom og ville dele odelsgods i Nordre Sejerstad og Westre Ringdal som ikke hadde vært delt mellom deres forfaders barn og barnebarn siden 1668.

  Et gammelt skiftebrev datert Nordre Sejerstad 12. oktober 1668 etter afgangne Torgrim Søfrensen nordre Sejerstad ble framlagt. Arvingene var den gjenlevende hustruen Gunnild Clemmedsdatter og Torgrims datter i første ekteskap med Birte Larsdatter, Sirj Torgrimsdatter. Sirj Torgrimsdatter arvet 1 hud 4 skinn med bygsel i Nordre Sejersta.

  Det var ikke blitt skiftet mellom Torgrim og Sirj etter Birte Larsdatters død. Mens Torgrim ennå levde ble Sirj Torgrimsdatter gift med Jacob Christensen Bommestad, med hvem hun hadde barna Niels Jacobsen, som nå bor på Westre Ringdal, og Birte Jacobsdatter, gift med Poul Hans: Lj. Uten at det ble skiftet, ble Sirj gift på nytt med Søfren Anundsen Vestre Ringdal. Da hennes far så døde, arvet hun overnevnte jord. I ekteskapet med Søfren fikk hun døtrene Barbro, Kirsten og Anna.

  Søfren døde og etterlot seg odelsgods i Westre Ringdal som han hadde arvet etter sine foreldre, Anund Ringdal og Anna Søfrensdatter, 2 bismerpund med bygsel etter skiftebrev datert Westre Ringdal 18. mars 1670.

  Nok en gang uten arveskifte, giftet Sirj Torgrimsdatter seg med sin 3. mann, Ole Olsen, som nå bor på Westre Ringdal. I dette ekteskapet er Sirj uten barn.

  Det burde vært skiftet etter Birte Larsdatter, og Sirj burde da arvet 8 skinn, og Torgrim de øvrige 8 skinn. Da Jacob Christensen så døde, burde Sirj arvet 4 skinn, Niels Jacobsen 2 2/3 skinn, og Birte Jacobsdatter 1 1/3 skinn. Ved Torgrim Søfrensens skifte skulle deretter Sirj arvet 8 skinn.

  Ved Søfren Anundsens død, burde dermed 12 skinn i Nordre Sejerstad og 2 bismerpund smør i Westre Ringdal være til fordeling. Sirj skulle da beholdt 6 skinn og 1 bismerpund smør, mens de tre døtrene skulle være tilfalt 2 skinn og 8 merker smør.

  Så døde Kirsten Søfrensdatter før sin mor, og uten livsarvinger. Hennes part skulle da deles i 9 halvsøsterlodder, og på Sirjs fullsøsterlodd skulle falt 4/9 skinn og 1 7/9 merker smør. Niels Jacobsens halvbrorlodd skulle være like stor, likeledes Barbro og Anna Søfrensdøtres søsterlodder. Børte Jacobsdatter skulle imidlertid ha en halvsøsterlodd, nemlig 2/9 skinn og 8/9 merker smør.

  Ved Sirj Torgrimsdatters død er da 1 bismerpund 1 7/9 merker smør og 6 4/9 skinn til arv. Enkemannen Ole Olsen avsto fra sin rettmessige arv mot å beholde "det ringe Løsøre". Oversikten over arv skal da bli:

  			Arv etter Sirj			Total arv
  			Torgrimsdatter
  
  			Nordre		Westre		Nordre		Westre
  			Sejerstad	Ringdal		Sejerstad	Ringdal
  			(skinn)		(merker smør)	(skinn)		(merker smør)
  
  Niels Jacobsen		2 26/45		10 14/45	5 31/45		12 4/45
  Birte Jacobsdatter	1 13/45		5 7/45		2 38/45		6 2/45
  Barbro Søfrensdatter	1 13/45		5 7/45		3 33/45		14 42/45
  Anna Søfrensdatter	1 13/45		5 7/45		3 33/45		14 42/45
  

  Folio 307a-307b / 12.mai 1716

  Odelsskifte vedrørende Westre Ringdal.

  Christen Knudsen Westre Ringdal, gift med Anund Pedersen Westre Ringdals enke Gunnild Gullichsdatter, Anund Hansen Lj af Hædrum Sogn og Anders Pedersen Amundrød af Tiølling Sogn, som var Anund Pedersen Westre Ringdals barns pårørende, framkom og ville dele jordegods i Westre Ringdal.

  To skiftebrev, datert hhv. 18. mars 1670 og 2. juni 1675 ble framlagt, og viste at en Peder Anundsen Ringdal var tilfalt 2 bismerpund smør med bygsel i Westre Ringdal etter sin far Anund Pedersen. Denne Peder var først gift med Marte Evensdatter, med hvem han hadde barna Anund Pedersen og Maren Pedersdatter. Deretter ble Peder Anundsen gift med Maren Pedersdatter, uten at skifte ble holdt etter Marte Evensdatter. Ved skiftet etter Peder 2. juni 1675 fikk hans to barn i første ekteskap alt godset, 2 bismerpund smør med bygsel, i Ringdal, hhv. 1 pund 8 merker smør til Anund og 16 merker smør til Maren.

  Deretter ble Anund Pedersen gift med Gunnild Gullichsdatter, og de fikk barna Peder Anundsen, 15 år, og Marte Anundsdatter, 20 år. Etter Anunds død, giftet Gunnild seg med Christen Knudsen, uten at skifte ble holdt. Da de nå begge er gamle, og ikke har felles livsarvinger, avstår de deres rettmessige gods i Ringdal mot å beholde løsøret. Etter dette arvet Peder 21 1/3 merker smør med bygsel, og Marte 10 2/3 merker smør med bygsel.

  Anders Pedersen Aamundrød forklarte, at 1 bismerpund i Ringdal var pantegods, og derfor sto vedkommende til innløsning.

  Folio 308a-308b / 22. juni 1716

  Odelsskifte vedrørende Eftedal og Bache.

  Efven Halvorsen Eftedal i Hædrum sogn, på egne og sin svoger Ole Olsen Houen af Lardals vegne, fremkom og begjærte odelsskifte på 1 hud uten bygsel i Eftedal og ½ hud med bygsel i Bache, som Efvens hustru, Børte Andersdatter, og hennes søster, Anna Andersdatter gift med Ole Olsen Houen i Laurdal, var berettigede til.

  Efven Eftedal og Ole Houens hustruers far, Anders Hansen Eftedal, eide 1 hud uten bygsel i Eftedal og ½ hud med bygsel i Bache i Hædrum sogn, som han var tilfalt etter sine "forfædre".

  Da de Anders Hansen og hustru døde, etterlot de seg fire barn, de førnevnte Børte og Anna, og dessuten Kirsten og Sirj Andersdøtre, begge ugifte. Hver arvet 3 skinn i Eftedal og 1 ½ skinn i Bache. Deretter døde Kirsten og Sirj ugifte, og deres parter tilfalt de andre søstrene, slik at nå eier Efven Halvorsen og Ole Olsen hver 6 skinn uten bygsel i Eftedal og 3 skinn med bygsel i Bache.

  Folio 316a-317a / 17. september 1716

  Afgangne Maren Brønnildsdatter, Lysnæs udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Søfrensen, og deres felles barn:
 • Søfren Olsen, 10 år.
 • Lars Olsen, 3 år.
 • Anna Olsdatter, 8 år.
 • Kirsten Olsdatter, 6 år.

  Faren verget selv for barna. Boet var skyldig til Jacob Søfrensens arvinger 4 - 1 - 8.

  Brutto: 64 - 2 - 4
  Netto: 50 - 3 - 14

  Folio 318b-320a / 26. oktober 1716

  Afgangne Jan Lejersen, Schallet udj Hædrum Sogn.

  Registreringen ble holdt 9.mai, men man måtte vente på utkommandertes hjemkomst før skiftet kunne sluttes.

  Arvinger:

 • Enken Barbro Tolfsdatter.
  Barn med første kvinne, Aase Joensdatter:
 • Anund Jansen, bor på Vætrum.
 • Hans Jansen, hjemme.
  Barn med enken:
 • Christopher Jans., 13 år.

  Enkens bror, Hans Tolfsen på Aarqvisle i Hædrum Sogn, ble hennes lagverge og også tilsynsmann for Christopher.

  Brutto: 77 - 1 - 13
  Netto: 62 - 2 - 13

  Folio 331a-332a / 23. mars 1717

  Afgangne Randj Torgiersdatter, Holm i Hædrum Sogn.

  Arvinger:
  Sl: Amund Hansens barn:

 • Jens Anundsen, 8 år.
 • Halvor Anundsen, 4 år.
 • Anund Anundsen, 2 år.
 • Anna Anundsdatter, 13 år.
 • Boel Anundsdatter, 5 år.
  Item:
 • Tore Hansdatter, enke, bor på gården.

  Brutto: 26 - 0 - 3
  Gjeld: 42 - 1 - 8

  Folio 334a-335b / 27. april 1717

  Afgangne Lars Pedersen og Randi Joensdatter, Nordre Aasildrød udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:
  Randi Joensdatters sønn med første mann, Hans Pedersen:

 • Hans Hansen, 30 år, soldat, hjemme.
  Randi Joensdatters sønn med Lars Pedersen:
 • Hans Larsen, 21 år, soldat og utkommandert, nå ved Regensborg.

  For Hans Larsen verget farbroren Hans Pedersen Søndre Aasildrød. Hans Hansen ble syk og døde i tida mellom registreringen og skiftets slutning, slik at hele arven tilfalt Hans Larsen.

  Brutto: 69 - 3 - 15
  Netto: 47 - 2 - 21

  Folio 337b-338a / 25. mai 1717

  Afgangne Halfvor Larsen, Stensvold udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anna Søfrensdatter, og deres felles barn:
 • Ole Halfvorsen, 12 år.
 • Børte Halfvorsdatter, 8 år.
 • Anna Halfvorsdatter, 4 år.

  Moren verget for barna, men med deres farfar Lars Andersens tilsyn.

  Brutto: 18 - 1 - 0
  Netto: 0 (insolvent)

  Folio 358b-359b / 10. november 1717

  Afgangne Christen Poulsen, Nordre Sejerstad udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Else Jacobsdatter, og deres felles barn:
 • Jacob Christensen, 14 år.
 • Peder Christensen, 7 år.

  Moren verget for barna, men under tilsyn av deres farbror Peder Poulsen Jomfruøen. Han var imidlertid i kongens tjeneste til sjøs, og i hans fravær ble valgt Niels Haagensen Østre Sejerstad som var Peder Poulsens svoger og dessuten barnas mosters mann. Enken tok Hans Larsen på Nordre Sejerstad til lagverge.

  Avdøde hadde etter skiftebrev datert 14. mai 1694 arvet etter sin far, Poul Pedersen, 1 1/3 skinn med bygsel og 5/6 merker smør med bygsel i Nordre Sejerstad. Etter skiftebrev datert 30. juli 1697, hadde avdøde arvet etter sine besteforeldre, Peder Sejerstad og Aase Søfrensdatter, 2 2/3 skinn med bygsel i Nordre Sejerstad, 5/6 merker smør uten bygsel i Hem i Tiølling, og 1/3 skinkling i Trettenes.

  Anders Emanuelsen overtok 4 skinn i Nordre Sejerstad for gjeld. Enken sikret seg det øvrige jordegodset for sine utlegg. Andre kreditorer var bl.a. Ole Olsen Smed, Jens Larsen på Hedrum og Aase Poulsdatter

  Brutto: 62 - 2 - 16
  Netto: 21 - 2 - 6

  Folio 364b-366a / 13. november 1717

  Afgangne Poul Christensen Bommestad, skiftet holdt på Søndre Sejerstad udj Hedrum Sogn.

  Arvinger (hans barn):

 • Kirsten Poulsdatter, var gift med den avdøde Jens Mogensen Sejerstad.
 • Ester Poulsdatter, død, etterlatt sønnene Niels og Tord Olssønner, begge myndige.
 • Barbro Pulsdatter, død, etterlatt barna 1) Poul, 15 år, 2) Hans, 14 år, 3) Poul, 8 år - alle Pederssønner.
 • Gurj Poulsdatter, død, etterlatt sønnen Hans Gullichsen, 7 år.
 • Marte Poulsdatter, gift med Hans Nordre Sejerstad.

  For Barbros tre umyndige sønner verget deres far, Peder Poulsen Jomfrueøen.

  Ifver Aasen, Hans Sejerstad, og Niels Hansen i Laurvigen hadde penger til gode.

  Brutto: 46 - 0 - 10
  Netto: 36 - 1 - 20

  Folio 386b-387a / 15. mars 1718

  Afgangne Marte Sølvisdatter, Aasildrød under Smør Rouene.

  Arvinger:

 • Enkemannen Anders Christensen.
  Barn med første ektemann, Halvor Tordsen:
 • Søfren Halvorsen, omtrent 38 år, i kongens tjeneste til sjøs.
 • Christen Halvorsen, gift og tjener hos fergemannen Jens Knudsen.
 • Hendrich Halvorsen, omtrent 31 år, i kongens tjeneste.
 • Maren Halvorsdatter, 24 år, ugift, hjemme.

  For Maren verget broren Christen. Det opplyses at det ikke var holdt skifte etter Halvor Tordsen.

  Brutto: 33 - 3 - 8
  Netto: 2 - 2 - 0

  Folio 405b-406b / 14. mai 1718

  Afgangne Søfren Jonsen, Mitjone udj Qvel Annex.

  Arvinger:

 • Enken Elj Jacobsdatter.
  Barn med første kvinne, Anna Larsdatter:
 • Lars Søfrenßen, 18 år.

  Sønnen hadde 13 - 3 - 9 til gode i morsarv.

  Brutto: 53 - 2 - 9
  Netto: 1 - 0 - 12

  Folio 417b-419a / 9. juli 1718

  Afgangne Poul Ifversen, Aaserum udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:
  Søsken:

 • Hans Ifversen, bor på Fiære udj Hedrum Sogn.
 • Tord Ifversen, bor på Asbiørnrød i Hædrum Sogn.
 • Anund Ifversen, bodde på Fiere, død, etterlatt barna 1-2) Hans og Ifver Anundsen, 3) Anne Anundzdatter.
 • Hendrich Ifverßen, bor på Solberg udj Rafnes Sogn.
  Halvsøsken:
 • Ifver Brønildsen, bor på Aaserum.
 • Dorothea Brønildsdatter, ugift, hos broren her på gården.
 • Anna Brønildsdatter, gift med Lars Christophersen Fusche udj Arendals Sogn.

  Under jorde- og odelsgods nevnes 4 1/14 merke smør med bygsel i Lj (5 - 2 - 14 6/7), 4/7 merke smør med bygsel i Tvetan (0 - 3 - 10 2/7), 8/21 merke smør uten bygsel i Moe (0 - 1 - 3 3/7) og 4/21 skinkling uten bygsel i Hvidsten (0 - 0 - 9 1/7).

  Avdøde hadde tjent kongen til sjøs, og så snart tilgodehavende penger kom inn, skulle disse deles.

  Ifver Brynildsen verget for sin søster. Erich Larsen Fiære verget for sine stebarns gods.

  Netto: 63 - 2 - 19 5/7

  Folio 425a-426a / 1. oktober 1718

  Afgangne Signe Michelsdatter, Løve udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Niels Jørgensen, og deres felles barn:
 • Jørgen Nielsen, 5 år.

  Jørgen fikk sin far til verge.

  Brutto: 154 - 1 - 12
  Netto: 145 - 1 - 20

  Folio 433a-433b / 4. april 1719

  Afgangne Kiersten Torgersdatter, Wesbye udj Qvelle Anex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Ole Christensen.
  Barn med første ektemann:
 • Anna Torgersdatter.

  Niels Helnis hadde lagt ut for begravelsen. Blant andre kreditorer nevnes Martha Arilsdatter Wesbÿe.

  Brutto: 48 - 0 - 0
  Netto: 0 - 3 - 14

  Folio 433b-434b / 21. april 1719

  Afgangne Søfren Ottersen Østre Reppisgaard.

  Arvinger:

 • Enken Birte Hansdatter, og deres felles barn:
 • Lars Søfrensen, gift, bor her på gården.
 • Aase Søfrensdatter, gift med Lars Ifversen Asbiørnrød.

  Enken hadde sin far, Hans Pedersen Søndre Aasildrød, til lagverge.

  Brutto: 37 - 3 - 14
  Netto: 15 - 0 - 2

  Folio 440a-441b / 13. juli 1719

  Afgangne Gullich Larsen, Bommestad udj He[drum] Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Sidsel Torisdatter.
  Barn med første kvinne Gurj Poulsdatter:
 • Hans Gullichsen, 9 ½ år.
  Barn med den igjenlevende hustruen:
 • Gurj Gullichsdatter, 5 år.
 • Marte Gullichsdatter, 3 år.

  På barnas vegne møtte deres farbrødre, Christopher Larsen Bache og Hans Larsen Sejerstad. Anders Christensen Ødegaarden ble enkens lagverge. Det forklares at Poul Bommestad var Hans Gullichsens bestefar, og at skiftet etter Hans' mor var holdt 25. januar 1710.

  Brutto: 115 - 2 - 7
  Netto: 63 - 1 - 18

  Folio 449b-452b / 28. oktober 1719

  Afgangne Gunild Jacobsdatter, Nordre Baarnes udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Larsen.
  Barn med første ektemann Lars Hansen:
 • Hans Larsen, på Østre Hvarnes, død, etterlatt barna 1) Halvor Hansen, 5 år, 2) Jacob Hansen, 3 år, 3) Erich Hansen, 1 år.
 • Ole Larsen, bor på Vierød.
 • Elef Larsen, sammesteds.
 • Sirj Larßdatter, gift med Ole Mortensen, Søndre Odberg i Hvarnes Annex.

  Bo og midler var registrert 28. juli "nest afvigt". Det var midler til gode hos flere, bl.a. Jacob Søfrensen Saugstuen.

  Jordegodset var 15 lispund havre med bygsel i Vierød udj Hvarnes Annex, taksert til 280 rdl., dette etter skjøte av 23. oktober 1709. Videre 2 huder 1 ½ skinn i Nordre Kiste udj Slemdal, taksert til 84 rdl., etter adkomst datert 30. mars 1707; dessuten ytterligere 10 ½ skinn i samme gård, taksert til 50 rdl., etter adkomst datert 28. juli 1707.

  For Hans Larsen Østre Hvarnes' barn verget deres mor med hennes mann (!), Erich Halvorsens tilsyn.

  Brutto: 702 - 0 - 20
  Netto: 647 - 1 - 12

  Folio 452b-453b / 30. oktober 1719

  Afgangne Troen Børgeßen, og sønnen Ole Troensen, Værnes udj Hvarnes Sogn.

  Arvinger (barna, ettersom deres mor frasa seg sin arv):

 • Ole Tronsen, bor på Nou udj Laurdal.
 • Halvor Tronsen, Wærnes.
 • Gundbiør Tronsdatter, gift med Halvor Olsen Houen.
 • Elj Tronsdatter, gift med Clemmed Olsen Schaaten.
 • Anna Tronsdatter, død, etterlatt to barn i ekteskap med Arne Odberg, 1) Tron Arneßen, 17 år, 2) Maren Arnesdatter, 15 år.

  Brutto: 90 - 1 - 12
  Netto: 77 - 0 - 8

  Folio 458a-459a / 27. september 1719

  Afgangne Niels Pedersen, Giøne udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Anna Hansdatter.
  Barn med første kvinne Lisbet Hansdatter:
 • Peder Nielsen, 19 år.
 • Mette Nielsdatter, 15 år.
  Barn med enken:
 • Hans Nielsen, 9 år.
 • Søfren Nielßen, 3 ½ år.
 • Anna Nielsdatter, 12 år.

  Michel Joene ble enkens lagverge.

  Brutto: 43 - 2 - 0
  Netto: 17 - 3 - 0

  Folio 459b-460a / 27. september 1719

  Afgangne Maren Rasmusdatter, Store Gione udj Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Tolf Gione [i utlodningen kalt Tolf Olsen], og deres felles barn:
 • Joen Tolfsen, 18 år.
 • Maren Tolfsdatter, 19 år.

  Faren verget for barna.

  Brutto: 57 - 0 - 0
  Netto: 35 - 0 - 14

  Folio 460a-462b / 28. september 1719

  Afgangne Barbro Poulsdatter, Jumfru Øen udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Peder Poulsen, og deres felles barn:
 • Poul Pederßen, 14 år.
 • Hans Pederßen, 12 år.
 • Poul Pederß., 6 år.

  Faren verget selv for barna. Auksjon var holdt 17. november 1717.

  Det nevnes "Marte Poulsdatters børns tilfaldne arf udj Deris Moders sted effter hendis fader Poul Christensen Bommestad". Av jordegods nevnes arv etter "faderen Poul Pederßen udj Nordre Sejerstad 1 1/3 schind med bøxel" og arv etter "beste faderen Peder Poulsen og hustrue Aase Søfrensdatter udj Nordre Sejerstad 2 2/3 schind med bøxel, og udj Hem i Tiølling Sogn 2 ½ m. smør" og "Noch hafver samtlig Børnene arfvet effter beste faderen udj Trettenes 1 skindkling for 1 Rd 4 ß er paa deris broderlod 1/3 skindkling".

  Brutto: 151 - 0 - 8 1/3
  Netto: 88 - 0 - 8 1/3

  Folio 481b-483a / 20. januar 1720

  Afgangne Niels Jørgensen, Løve udj Hedrum Sogn.

  Registreringen var foretatt den 15.

  Arvinger:

 • Enken Edel Andersdatter.
  Barn med første kvinne Signe Michelsdatter:
 • Jørgen Nielsen, 7 år.
  Barn med enken:
 • Ifver Nielsen, 10 uker.

  Enken tok Jens Hendrickßen Løve til lagverge. Michel Poulsen Joene ble formynder for Jørgen, mens moren selv verget for Ifver.

  Jørgen Nielsen hadde 72 - 2 - 22 i morsarv til gode. Tjenestepiken Børte Hansdatter hadde 4 rdl. til gode. Av andre kreditorer nevnes Hans Sunde, Bendix Smed, Jesper Klockr m.fl.

  Brutto: 189 - 2 - 9
  Netto: 82 - 1 - 17

  Folio 483a-486a / 25. januar 1720

  Afgangne Peder Olsen, Fossene udj Hedrum Sogn.

  Registreringen var 9. desember.

  Arvinger:

 • Enken Anna Pedersdatter, og deres felles barn:
 • Søfren Pedersen, 11 år.
 • Anders Pedersen, 6 år.
 • Marte Pedersdatter, gift med Tosten Mickelsen Breche i Kodals Annex.
 • Margrete Pedersdatter, gift med Hans Rasmusen Hagenes i Hedrum Sogn.
 • Maren Pedersdatter, 23 år, hjemme.
 • Anna Pedersdatter, 16 år, hjemme.
 • Anne Margrette Pedersdatter, 13 ½ år, hjemme.

  Enken tok sin bror, Tord Pedersen Gallis udj Kodals Sogn, til lagverge. Tosten Mickelsen Breche og Hans Rasmusen Hagenes verget for hhv. eldste og yngste sønn. For datteren Anne Pedersdatter verget Hans Pedersen Søndre Aasildrød, for Maren verget moren under Tord Gallis' tilsyn, og for Anne Margrete verget Ole Svarsrød.

  Av jordegods nevnes 9 skinn med bygsel i Fossene som avdøde etter adkomst av 31. august 1706 og odelsløsning av 29. april 1709 hadde kjøpt for 150 rdl. Godset falt med 4 ½ skinn til enken, 1 skinn til hver sønn og ½ skinn til hver datter.

  Avdøde hadde lånt ut penger til Larviksfolkene Mathis Frandsen, Bent Skredder, Hendrich Felbereder og Niels Jacobsen Hofslager, og dessuten ei rekke andre mennesker for vel 285 rdl.

  Brutto: 594 - 2 - 23
  Netto: 479 - 0 - 0

  Folio 490b-491b / 6. februar 1720

  Afgangne Jens Tordsen, Hem udj Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anna Laursdatter, og deres felles barn:
 • Hans Jenßen, 28 år. Kalles "Lars Jensen dend Eldre" og nevnes etter enken i utlodningen.
 • Tord Jenßen, 16 år.
 • Lars Jenßen, 13 år. Kalles "Lars Jensen dend yngre" og nevnes som nummer tre etter enken i utlodningen.
 • Maren Jensdatter, gift med Knud Ifversen Raabøl.
 • Giedsche Jensdatter, gift med Torgier Tordsen Ødegaarden.
 • Karen Jensdatter, 22 år, ugift, her på gården.
 • Aase Jensdatter, 20 år.
 • Anne Jensdatter, 16 år.

  Enken tok Knud Ifverßen Røbøl til lagverge. For de umyndige barna verget moren "samt hendis Søn Lars som gaarden med hende antager og bruger".

  Av barna var seks ugifte.

  Brutto: 54 - 2 - 14
  Netto: 41 - 0 - 10

  Folio 493a-494a / 19. februar 1720

  Afgangne Karen Andersdatter, Aarqvisle.

  Registreringen fant sted 17. februar.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Tolfsen, og deres felles barn:
 • Tolf Hanßen, 16 år.
 • Anders Hanßen, 13 år.
 • Anna Hansdatter, 21 år.

  Faren verget selv for barna.

  Brutto: 41 - 3 - 0
  Netto: 30 - 0 - 0

  Folio 496a-497a / 6. mars 1720

  Afgangne Gundbiør Tronsdatter, Houene udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Halvor Houen.
 • Brødrene Halfvor og Ole Tronsønner, begge myndige, bor på arvetomten.

  Brutto: 63 - 2 - 16
  Netto: 1 - 3 - 0

  Folio 499b-501a / 19. mars 1720

  Afgangne Arne Søfrensen, Nordre Odberg udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enken Boel Nielsdatter.
  Barn med første kvinne Anne Tronsdatter:
 • Tron Arneßen, 17 år.
 • Maren Arnesdatter, 16 år.

  Som nærmeste pårørende verget Peder Søfrens Fosserød for Tron og Carl Larsen Hvare for Maren. Enken tok til lagverge Jacob Hendricksen ibdm [må bety Odberg].

  Barna hadde 6 - 3 - 10 i morsarv til gode, og også 11 - 0 - 1 etter deres morbror på Virgenes.

  Brutto: 102 - 2 - 23
  Netto: 51 - 0 - 8

  Folio 501a-502a / 21. mars 1720

  Afgangne Hans Larsen [østre] Hvarnes.

  Arvinger:

 • Enken Karen Erichsdatter, og deres felles barn:
 • Halvor Hanßen, 6 år.
 • Jacob Hanßen, 4 år.
 • Erich Hanßen, 1 år.

  Enken ble formynder for barna under tilsyn av deres nærmeste pårørende, Anders Odberg og Elef Wierød. Enkens lagverge ble Ole Mortenßen Odberg.

  Barna hadde arvet 92 - 1 - 22 2/7 i sin fars sted etter deres farmor Gunild Jacobsdatter på Baarnis etter skifte datert 28. oktober 1719.

  Brutto: 42 - 0 - 8
  Netto: 36 - 0 - 8

  Folio 507a-507b / 22. mai 1720

  Afgangne Anders Jacobsen, Østre Hvarnes udj Hvarnes Anex.

  Arvinger:

 • Enken Ragnild Erichsdatter, og deres felles barn:
 • Gullich Andrßen, 8 år.
 • Andrß Andrßen, 2 år.
 • Maren Andrßdatter, 12 år.
 • Maren Andrßsdatter d.y., 5 år.

  Moren verget selv for barna med faren Erich Halvorsens tilsyn. Sivert Hellenes ble enkens lagverge.

  Brutto: 41 - 2 - 10
  Netto: 24 - 0 - 4

  Folio 507b-509a / 25. mai 1720

  Afgangne Børte Pedersdatter, Østre Hvarnes udj Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enkemannen Erich Halorsen, og deres felles barn:
 • Ragnild Erichsdatter, gift på gården, nå enke.
 • Karen Erichsdatter, enke, bor her på gården.
 • Børte Erichsdatter, gift og bor på Wierød.
 • Maren Erichsdatter, gift og bor på Odberg.
 • Maren Erichsdatter d.y., hjemme hos faren.

  Faren verget selv for den umyndige datteren.

  Av jordegods var det 3 huder 1 skinn med bygsel i Østre Hvarnes, taksert til 154 rdl. 16 skilling. Av dette arvet enkemannen halvparten, mens hver datter fikk 3 7/10 skinn.

  Brutto: 240 - 0 - 10
  Netto: 198 - 1 - 0

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 6, 1710-1720.

  Kristian Hunskaar 2003