SKIFTER 1734-36 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1734-36 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 26b-27b / nr. 17 / 20. februar 1734

Jacob Nielsen østre Seyerstads afdøde hustrue Marte Olsdaatter.

Arvinger:

 • Enkemannen Jacob Nielsen.
 • Sønnen Laers Jacobsen, 4 år.

  Faren verget for sin sønn, dog med Laers Olsen Søndre Lundes tilsyn, ettersom han var barnets morbror.

  Brutto: 38 - 1 - 8
  Netto: 33 - 1 - 0

  Folio 27b-29a / nr. 18 / 24. februar 1734

  Afgangne Halvor Clemmendsøn Kruge i Hvarnæs Annex.

  Halvor var død "for kort tid siden Neml. den 22de Decemb:" og boet var registrert den 31. i samme måned. Det var ingen barn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Anundsdaatter.
 • Søsteren Ronnov Clemmetsdaatter, gift med Anders Pedersen Haneval i Styrvolds Annex i Laurdahl.
 • Søsteren Thore Clemmetsdaatter, på Kraagemoe i Svardstad Sogn.
 • Søsteren Aase Clemmetsdaatter, "skal være i Borre Sogn i Jarlsberg Grevskab".
 • Søsteren Marte Clemmetsdaatter, på Hellingsrød i Svarstad Sogn.
 • Søsteren Toere Clemmetsdaatter, tjener på Flotten i Styrevolds Annex.
 • Søsteren Inger Clemmetsdaatter, gift med Haagen Olsen Kragemoe i Styrvolds Annex.

  Ved skiftet møtte Søren Andersen, sønn av Rønnov Clemmetsdaatter Hanevald.

  Enken forklarte at hun i sitt første ekteskap med avdøde Hans Christophersen Kruge hadde hatt fire døtre, nemlig:

 • Ingebor Hansdaatter, gift med Laers Sørensen Skaglemoe.
 • Anne Hansdaatter, gift med Niels Støfland.
 • Anne Hansdaatter d.y., tjener på Støfland.
 • Maren Hansdaatter, nylig gift med Knud Christensen som etter Halvor Clemmensen "igien har bøxlet denne gaard Kruge".

  Disse barna ble anført i skiftet da det ikke hadde vært holdt noe skifte etter ders far. Laers Skaglemoe ble verge for Anne d.y., mens enken tok svigersønnen Knud Kruge til lagverge.

  Brutto: 41 - 2 - 20
  Netto: 4 - 2 - 0

  Folio 29a-31b / nr. 19 / 24. februar 1734

  Afgangne Christopher Laerssen Rimstad.

  Avdøde var død for omtrent et år siden.

  Arvinger:

 • Enken Anne Arrildsdaatter.
  Barn i første ekteskap med avdøde Karen Sørensdaatter, etter hvem det ikke var holdt skifte:
 • Karen Christophersdaatter, gift med Joen Simonsen på Vesbye som sammen med morbroren [til Karen ?] Ellev Vesbye var til stede.
  Barn i andre ekteskap med enken:
 • Laers Christophersen, 28 år, bor på gården.
 • Anders Christoffersen, 24 år, hjemme hos moren.
 • Ellen Christophersdaatter, 26 år, hjemme.
 • Kirsten Christophersdaatter, 21 år.

  For Ellen verget broren Laers. Svend Andersen Lyseboe ble formynder for Kirsten og curator for Anders.

  Av utgiftsposter kan nevnes 1 rdl. 1 ort til Laers Olsen Eneren på Næset for 1 qvarter makrell!

  Brutto: 91 - 1 - 8
  Netto: 2 - 2 - 20

  Folio 31b-33a / nr. 20 / 25. februar 1734

  Afgangne unge karl Jørgen Nielsen paa Nordre Gione.

  Avdøde var død 2. oktober 1733. Han bodde hos sin bestemor som var enke etter Michel Poulsen.

  Arving:

 • Halvbroren Iver Nielsen, i sitt 14. år.

  På arvingens vegne møtte Erich Laerssen Fiærøe som nærmeste slektning og Anders Hanssen Løve som stefar, begge ble formyndere. Videre møtte Iver Hanssen Allum, som hadde vært avdødes formynder, samt Michel Giønnes enke og hennes sønn Poul Michelsen.

  Lenger nede navngis Michel Poulsen Nørdre Giones enke som Karen Hansdaatter. Det ble lagt fram et skiftebrev etter nevnte Michel, som var avdødes morfar, datert 7. juli 1722. Avdøde var født på Løve i Hedrum Præstegield som sønn av Signe Michelsdatter som var gift med Niels Jørgensen på Løve. Det ble lagt fram skiftebrev etter nevnte Signe, datert 1. oktober 1718. Skiftebrevet etter Niels Jørgensen, som var Anders Løves "formand i ægteskabet", datert 20. januar 1720, ble også lagt fram.

  Brutto: 212 - 2 - 10
  Netto: 134 - 0 - 22

  Folio 40a-42a / nr. 26 / 29. mai 1734

  Even Halvorsen Eftedahls hustrue Berte Andersdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Even Halvorsen.
 • Datteren Kisti Evensdaatter, var gift med Ole Hanssen Nov, død etterlatt fire barn: 1) Hans Olsen, myndig, gift, bor på Bache i Hedrum Sogn, 2) Abraham Olsen, 22 år, hos faren på Nov, 3) Kirsten Olsdaatter, 23 år, hos faren, 4) Marte Olsdaatter, 19 år, tjener hos Ambiørn Eftedahl.
 • Datteren Maren Evensdaatter, gift med Anders Søfrensen Hagtvedt.
 • Datteren Anne Evensdaatter, gift med Ambiørn Torjersen Eftedahl.

  Ole Nov verget for sine to umyndige døtre og ble curator for sønnen Abraham.

  Etter et odelsskifte datert 26. juni 1716, tinglest "23de dito nest eftter", eide boet ½ hud i Eftedahl uten bygsel og 3 skinn med bygsel i Bache i Hedrum Sogn. Partene ble vurdert til hhv. 16 rdl. og 13 rdl. Even fikk halvparten i begge partene. Maren og Anne fikk hver 1 skinn i Eftedahl og ½ skinn i Bache. En tilsvarende part ble delt mellom barna til den eldste datteren.

  Enkemannen sies å være i sin "aldrige og slette tilstand".

  Brutto: 79 - 2 - 12
  Netto: 63 - 3 - 12

  Folio 42a-44b / nr. 27 / 4. juni 1734

  Afgangne Niels Ewertsen Søndre Nordquel i Quelle Annex.

  Niels døde 6. mai. Det var ingen barn.

  Arvinger:

 • Enken Aase Torgersdaatter.
 • Halvsøsteren Inger Evertsdaatter, gift med Joen Wæver, "der skal være een huusmand og boe 4re Miile østen fiorden".

  Sivert Torgersen på Bache i Quelle Annex ble enkens lagverge. Poul Michelsen Nordre Gione ble anordnet til å ta hånd om arven til Inger Evertsdaatter som ikke var til stede.

  Brutto: 64 - 2 - 11
  Netto: 16 - 3 - 21

  Folio 47b-49a / nr. 30 / 30. september 1734

  Afgangne Even Halvorsen Eftedahl i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Datteren Kistj Evensdaatter, var gift med Ole Hansen Nov, død, etterlatt fire barn: 1) Hans Olsen, myndig, gift, bor på Bache i Hedrum Sogn, 2) Abraham Olsen, i sitt 23. år, hos faren på Nov, 3) Kisten Olsdaatter, i sitt 24. år, hjemme hos faren, 4) Marte Olsdaatter, i sitt 20. år, tjener hos Ambiørn Torjersen Eftedahl.
 • Datteren Maren Evensdatter, gift med Anders Søfrensen Hagtvæd.
 • Datteren Anne Evensdaatter, gift med Ambiørn Torjersen Eftedahl.

  Ole Nov verget for sine to umyndige døtre og ble curator for sønnen Abraham.

  Etter skifte av 29. mai 1734 eide avdøde 3 skinn uten bygsel i Eftedahl og 1 ½ skinn med bygsel i Bache i Hedrum Sogn, partene verdsatt til 8 rdl. hver. Jordegodset ble delt i tre identiske lodder, og den ene lodden ble videre delt i to brorlodder og to søsterlodder.

  Ambiørn Eftedahl hadde hatt "Møye og umage med dend Salig Mand i hands Svaghed".

  Brutto: 40 - 1 - 18
  Netto: 28 - 0 - 20

  Folio 49a-50b / nr. 31 / 24. september 1734

  Afgangne Hans Søfrensen Butterød.

  Arvinger:

 • Enken Beerte Iversdaatter.
 • Sønnen Søren Hansen, 17 år.
 • Datteren Anna Hansdaatter, 13 år.
 • Datteren Live Hansdaatter, 11 år.
 • Datteren Inger Hansdaatter, 7 år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Formyndere ble morbroren Laers Iversen Asbiørnrød for Søren; farbroren Toer Søfrensen østre Reppesgaard for Anna; Toer Iversen Asbiørnrød for Live; og morbroren Christen Iversen Herbiørnrød for Inger. Enken tok broren Laers Asbiørnrød til lagverge.

  Brutto: 58 - 1 - 22
  Netto: 34 - 3 - 14

  Folio 71b-73b / nr. 1 / 17. februar 1735

  Alv Halvorsen østre Sundbyes afdøde hustrue Else Rasmusdaatter.

  Boet var registrert og vurdert 27. november 1734.

  Arvinger:

 • Enkemannen Alf Halvorsen.
 • Sønnen Halvor Alfsen, 24 år, tjener på Quelle.
 • Sønnen Søren Alfsen, 16 år, hjemme hos faren.
 • Sønnen Peder Alfsen, 12 år, tjener hos Torger Bonegalt.
 • Sønnen Torger Alfsen, 10 år, tjener hos Niels Kiøndahlen i Edanger.
 • Datteren Helge Alfsdaatter, 28 år, hjemme.
 • Datteren Ellen Alfsdaatter, 26 år, ugift, tjener i Laurvigen.
 • Datteren Gunnild Alfsdaatter, 21 år, tjener hos Ellev Farmen.
 • Datteren Kirsten, 20 år, tjener hos Hans Stoere Joene.

  Barnas moster Maren Rasmusdaatter, som var gift med Christen Svendsen vestre Sundbye, var til stede. Christen var selv i Laurvigen med kull. Ellers verget enkemannen selv for sine barn.

  Brutto: 52 - 2 - 22
  Netto: 15 - 1 - 6

  Folio 73b-75b / nr. 2 / 17. februar 1735

  Peder Sørensen Fosserøds afdøde hustrue Mette Zachariasdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Peder Sørensen.
  Barn i første ekteskap (mannens navn ikke nevnt):
 • Datteren Karen Pedersdaater, i sitt 47. år, hjemme.

  Formynder for Karen ble hennes avdøde fasters mann Simen Laerssen på Fosserød.

  Karen Pedersdatter hadde utestående arv i boet beløpende til 26 - 2 - 1 etter 1) faren Peder Sølvesen Fosserød etter skiftebrev av 11. mai 1694, 2) fasteren Anne Sølvesdaater, Simen Fosserøds avdøde hustru, etter skiftebrev av 28. august 1714.

  Brutto: 62 - 2 - 10
  Netto: 14 - 1 - 9

  Folio 75b-77b / nr. 3 / 18. februar 1735

  Afgangne Mogens Jenssen [Søndre] Seyerstad.

  Mogens døde "noget før Juul".

  Arvinger:

 • Enken Karen Jensdaatter.
 • Sønnen Jens Mogensen, 10 år.
 • Datteren Kirsten Mogensdaatter, i sitt 4. år.
 • Datteren Anne Mogensdaatter, litt over 2 år.

  Formynder ble avdødes søskenbarn Niels Olsen på Hovland i Hedrum Sogn. Til stede var barnas morbrødre Thoer Jensen på Hemb "her i Sognet" og Laers Jensen Nedre Rovene i Tiølling Sogn. Enken tok Torger Toersen Aasildrød under Rovene til lagverge.

  Brutto: 66 - 2 - 8
  Netto: 33 - 2 - 6

  Folio 78a-79b / nr. 4 / 19. februar 1735

  Afgangne Hans Pedersen huusmand paa Gielstad.

  Arvinger:

 • Enken Johanne Arnesdaatter.
 • Sønnen Svend Hanssen, i sitt 11. år.
 • Datteren Pernille Hansdatter, 5 år.

  Barnas formynder ble deres faster Anne Pedersdatters mann, Søren Halvorsen, som bodde på plassen Stubberød under Fared.

  Brutto: 16 - 1 - 20
  Netto: 3 - 0 - 6

  Folio 135b-136b / nr. 28 / 21. september 1735

  Jens Amundsen Mangelrøds afdøde hustrue Beerte Mathiesdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jens Amundsen.
  Barn i første ekteskap med avdøde Christopher Mangeldrød:
 • Ole Christophersen, i sitt 12. år.
  Barn i siste ekteskap med enkemannen:
 • Niels Jensen, 5 år.
 • Maren Jensdaatter, 7 år.

  Ole Nordquel og Erich Nordrum ble, som de umyndiges beslektede, deres tilsynsmenn.

  Det refereres til skiftet etter avdødes første mann, Christopher Olsen, som ble holdt 2. mai 1727.

  Brutto: 26 - 3 - 4
  Netto: 3 - 1 - 12

  Folio 137a-139a / nr. 29 / 21. september 1735

  Huusmanden Mathias Arnesen paa Mangelrød hans afdøde hustrue Marte Jacobsdaatter.

  Mathias og Marte tilholdt hos svigersønnen Niels Reyersen på Mangelrød. Enkemannen Mathias Arnesen.

 • Datteren Beerte Mathiasdaatter, var gift med Jens Amundsen som bruker halvparten av Mangelrød, død i vår, etterlatt tre barn: 1) Ole Christophersen, i sitt 12. år, 2) Niels Jenssen, 5 år, 3) Maren Jensdaatter, 7 år.
 • Datteren Inger Mathiasdaatter, gift med Niels Reyersen som bruker halvparten av gården.
 • Datteren Ingebor Mathiasdaatter, 34 år, ugift, tjener hos Simen Laerssen Fosserød.

  For Ingebor var farbroren Anders Arnesen Giønes formynder.

  Brutto: 24 - 3 - 18
  Netto: 12 - 1 - 4

  Folio 139a-141b / nr. 30 / 22. september 1735

  Afgangne Peder Poulsen Bomestad.

  Arvinger:

 • Enken Sidsel Toersdaatter.
  Barn i første ekteskap med avdøde Barbra Poulsdaatter:
 • Hans Pedersen, 32 år, gift, bor på Nedre Raaene i Tiølling sogn.
 • Poul Pedersen, 26 år, ugift, hjemme hos stemoren.
  Barn i andre ekteskap med Sitzel Toersdaatter:
 • Gullich Pedersen, i sitt 15. år.
 • Ole Pedersen, 10 år.

  De to yngste barna fikk hhv Anders Hanssen Kiøndal og Christopher Hanssen Kiøndal som formyndere. De to var brødre, og kun Anders var til stede ettersom deres far, Hans Kiøndal, var meget svak og ikke kunne være uten tilsyn. Til stede var også barnas morbror Torgier Aasildrød.

  Den avdødes mor var Gyri Christensdaatter som for "7 aars tid siden" døde som enke på Nørdre Seyerstad. Etter henne var det jordegods i samme gård, men da noe skifte ikke var holdt, visste ingen hvor meget.

  Enken hadde tidligere vært gift med Gullich Laerssen, etter hvem det var skifte 13. juli 1719, og hadde med ham døtrene Guri og Marte Gullichsdøtre. De var fremdeles ugifte.

  Brutto: 81 - 2 - 22
  Netto: 40 - 2 - 20

  Folio 153a-155a / nr. 38 / 10. november 1733-16. desember 1735

  Afgangne Laers Olsen Rappestad.

  Arvinger:

 • Enken Maren Søfrensdaatter.
 • Sønnen Anun Laerssen, 5 år [i 1733?].
 • Sønnen Jens Laerssen, 4 år [i 1733?].
 • Datteren Maren Laersdaatter, 1 ½ år [i 1733?].

  Ole og Anders Biønnes var til stede på barnas vegne. Enken tok Toer Arnesen Løvaas til lagverge.

  Boets inntekter: 70 - 2 - 16
  Boets utgifter: 121 - 2 - 21

  Folio 217b-220a / nr. 5 / 18. april 1736

  Huusmanden Christopher Joensens afdøde hustrue Inger Knudsdaatter.

  Ekteparet bodde på plassen Rødningen under Farmen.

  Arvinger:

 • Enkemannen Christopher Joensen.
  Barn i ekteskap med forlengst avdøde Niels Olsen:
 • Torgier Nielssen, bodde på Bonegalt, død, etterlatt fire sønner: 1) Niels Torgiersen, 12 år, 2) Ole Torgiersen, 10 år, 3) Anders Torgiersen, 8 år, 4) Jørgen Torgiersen, 18 uker, alle hos moren Marte Andersdaatter på Bonegalt.
 • Ole Nielssen, Bonegalt, død, etterlatt en sønn og to døtre: 1) Jost Olsen, 7 år, 2) Karen Olsdaatter, 5 år, 3) Maren Olsdaatter, 2 år.

  For barna til Torgier Nielssen ble Svend og Søren Lyseboe formyndere. For barna til Ole Nielssen verget Ole Frantsen Quelle for sønnen og Jan Jostsen Gaasholt for døtrene. Barna var hos dem "til opdragelse". Både faren og moren, Gunnild Olsdaatter, var døde. Ole Frantsen var barnas morfar. Ole Pederssen store Joene sies å være Marte Andersdatters stefar.

  Brutto: 35 - 3 - 7
  Netto: 23 - 3 - 15

  Folio 237a-240b / nr. 15 / 26. juni 1736

  Afgangne Hans Nielssen Rappestad i Quelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Maren Sørensdaatter.
 • Datteren Berthe Hansdaatter, i sitt 2. år.

  Anders Sørenssen Biønnes ble formynder for datteren.

  Boets inntekter: 64 - 2 - 15
  Boets utgifter: 77 - 3 - 19

  Folio 241a-244b / nr. 16 / 27. juni 1736

  Afgangne Torgier Nielssen Bonnegalt i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Marte Andersdaatter.
 • Sønnen Niels Torgierssen, 12 år.
 • Sønnen Ole Torgierssen, 10 år.
 • Sønnen Anders Torgierssen, 8 år.
 • Sønnen Jørgen Torgierssen, ½ år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Deres formynder ble Svend Anderssen Lyseboe og Søren Lyseboe. Enken tok til lagverge Christopher Joenssen, "som er til huuse her paa gaarden".

  Boets inntekter: 83 - 2 - 4
  Boets utgifter: 90 - 3 - 19

  Folio 244b-248b / nr. 17 / 28. juni 1736

  Afgangne Ole Nielssen Bonegalt og huustrue Gunild Olsdaatter.

  Arvinger:

 • Sønnen Jost Olssen, 7 år.
 • Datteren Karen Olsdaatter, 4½ år.
 • Maren Olsdaatter, 2 år.

  Verger ble Ole Frantzen Quelle og Jan Gaasholt som deres nærmest beslektede menn. Ole var far til den avdøde kvinnen og Jan Jostsen Gaasholt hennes morbror. I tillegg var Anders Løwaas søskenbarn til den avdøde mannen.

  Under gjeldsposter nevnes ei enke ved navn Marthe Bonegalt. Det nevnes også at den Christopher Joenssen som bodde på gården var stefar til den avdøde mannen.

  Boets inntekter: 109 - 2 - 2
  Boets utgifter: 123 - 3 - 14

  Folio 248b-251b / nr. 18 / 29. juni 1736

  Hans Jenssen Oudens afdøde huustrue Maren Jacobsdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Jenssen.
 • Sønnen Ole Hanssen, litt over ett år.

  Faren verget selv for sønnen, men under tilsyn av barnets farbror Lars Jenssen Hvarnæs.

  Enkemannen angav å være formynder for sin datter fra første ekteskap, Anne Hansdaatter, 3 år, etter skifte av 11. november 1733. Datteren hadde 16 - 1 - 6 innestående i boet.

  Brutto: 89 - 2 - 16
  Netto: 26 - 3 - 19

  Folio 255a-258b / nr. 20 / 30. juni 1736

  Afgangne Jacob Jestsen Hougen i Hvarnæs Annex.

  Arvinger:

 • Enken Dorthe Arnesdaatter.
 • Sønnen Ole Jacobsen, i sitt 9. år.
 • Datteren Maren Jacobsdaatter, 6 år.

  Begge barna var hjemme hos moren. Anders Tolfsen Søndre Baarnæs ble barnas formynder, men han kunne ikke være til stede da det samme dag var en delegangsforretning mellom gårdene Søndre og Nørdre Styrevald i Laurdal. Anders var eier av sistnevnte gård. Enkens lagverge ble Clemmet Skotten.

  Sist i skiftet nevnes enkens sønn fra hennes første ekteskap, Ole Halvorssen.

  Brutto: 87 - 1 - 20
  Netto: 15 - 0 - 12

  Folio 260a-263b / nr. 22 / 4. juli 1736

  Afgangne Peder Olssen Rød i Qvelle Annex.

  Arvinger:

 • Enken Aase Rasmusdaatter.
  Barn i første ekteskap med avdøde Aase Berentzdaatter:
 • Guldbrand Pederssen, i sitt 11. år.
 • Inger Pedersdaatter, 6 år.
  Barn i siste ekteskap med enken:
 • Hendrich Pederssen, i sitt 2. år.
 • Ole Pederssen, 19 uker.
 • Aase Pedersdaatter, over 3 år.

  Formyndere for barna i begge kull ble Søfren Næs og Poul Sundbye.

  Barna fra første ekteskap hadde morsarv tilgode etter skiftebrev datert 2. april 1732, hhv. 5 - 2 - 14 og 2 - 3 - 7.

  Brutto: 62 - 3 - 8
  Netto: 17 - 0 - 9

  Folio 263b-265a / nr. 23 / 4. juli 1736

  Søren Rasmussen Søndre Nordquels afgangne huustrue Marthe Søfrensdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Søren Rasmussen.
 • Sønnen Christen Sørenssen, 4 år.
 • Sønnen Christen Sørenssen, i sitt 3. år.
 • Sønnen Søren Sørenssen, ½ år.
 • Datteren Christentz Sørensdaatter, 3 år.

  Barna var hjemme hos faren som selv ble formynder for dem. Han hadde tidligere vært gift med Christentz Larsdaatter, men grunnet hans "uformuenhed og slette tilstand" var det ikke holdt skifte etter henne. I det ekteskapet var det ei datter, Berthe Sørensdaatter, 9 år.

  Boets inntekter: 35 - 2 - 12
  Boets utgifter: 49 - 2 - 14

  Folio 265a-268b / nr. 24 / 6. juli 1736

  Afgangne Poul Tordsen Rønnerød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Simensdaatter.
  Barn i første ekteskap med Marthe Hansdaatter:
 • Tord Poulsen, 30 år, gift, bor på gården.
  Barn i siste ekteskap med enken:
 • Simen Poulssen, 21 år.

  Avdødes øvrige barn var døde lenge før ham, ugifte. Tord ble curator for Simen. Enken tok Christen Iwerssen Herbiørnrød til lagverge.

  En pike ved navn Karen Halvorsdaatter, som tjente hos Lars Tambour på gården Lunde i Hedrum sogn, fordret innestående arv etter sin mor og bestemor som avdøde hadde verget for. Moren het Astri Kiølsdaatter og hadde bodd på Breche i Sandeherret (arv 1 - 3 - 16), og bestemoren het Marthe Gundersdaatter Amundrød (arv 7 - 0 - 14).

  Brutto: 79 - 3 - 8
  Netto: 29 - 0 - 20

  Folio 268b-271b / nr. 25 / 7. juli 1736

  Afgangne Jacob Jenssen Skouven i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Karen Jespersdaatter.
 • Sønnen Jens Jacobsen, 10 år.
 • Sønnen Hans Jacobsen, 7 år.
 • Datteren Gunnild Jacobsdaatter, 12 år.
 • Datteren Anne Jacobsdaatter, 3 år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Formyndere ble Lars Hvarnes og Ole Jørgenssen Søndre Lunde. Enken tok Ole Iverssen Schouven til lagverge.

  Boets inntekter: 64 - 1 - 0
  Boets utgifter: 64 - 3 - 23

  Folio 271b-274a / nr. 26 / 11. juli 1736

  Afgangne Singdahl Jenssen som tilholdte paa Gaarden Reignemoe i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Karen Christophersdaatter.
 • Datteren Maren Singdahlsdaatter, 11 år.
 • Datteren Marthe Singdahlsdaatter, kun navngitt i utlodningen.

  Isach Christenssen Reignemoe ble barnas formynder.

  Brutto: 49 - 1 - 2
  Netto: 36 - 3 - 4

  Folio 274a-275b / nr. 27 / 12. juli 1736

  Afgangne Encke Qvinde Guri Christensdaatter som boede paa Gaarden Nørdre Seyerstad i Hedrum Sogn.

  Avdøde var død for "nogen tiid siden".

  Arvinger:

 • Sønnen Christen Poulssen, død, etterlatt to sønner: 1) Jacob Christenssen, 36 år, 2) Peder Christenssen, 28 år.
 • Sønnen Peder Poulssen Bommestad, død 1735, etter moren, arvet av enken Sidsel Thoersdaatter og fire barn: 1) Hans Pederssen, 33 år, gift, bor på Nedre Raaene i Tiølling Sogn, 2) Poul Pederssen, 27 år, hos stemoren på Bommestad, 3) Gullich Pederssen, i sitt 16. år, 4) Ole Pederssen, i sitt 11. år; de to siste hjemme hos moren Sitzel Thoersdaatter på Bommestad.
 • Datteren Aase Poulsdaatter, 60 år, ugift, bor her på gården.
 • Datteren Idde Poulsdaatter, hadde vært enke lenge.

  Anders og Christopher Kiøndal ble formyndere for Peder Bommestads umyndige barn. Hans Pederssen Nedre Raaen ble formynder for Aase Poulsdaatter.

  Boet eide 4 skinn i Nørdre Seyerstad som avdøde hadde arvet etter sin salige mann Poul Pederssen ved skifte 14. mai 1694. Parten ble verdsatt til 20 rdl.

  Brutto: 24 - 0 - 0
  Netto: 20 - 0 - 0

  Folio 275b-278a / nr. 28 / 13. juli 1736

  Afgangne Christen Halvorsen Stuberød i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Beerthe Larsdaatter.
 • Sønnen Thoer Christenssen, 18 år, tjener hos Hans Nielssen hofslaaer i Laurvigen.
 • Datteren Marthe Christensdaatter, 15 år, tjener hos Thoer Hemb.
 • Datteren Dorthe Margrethe Christensdaatter, i sitt 13. år, tjener hos Halvor Hanssen Hagen.
 • Datteren Anne Christensdaatter, i sitt 9. år, hjemme hos moren.
 • Datteren Marthe Christensdaatter, i sitt 5. år

  Thoer Jenssen Hemb og Hendrich Halvorssen Skyhage, avdødes bror, ble barnas formyndere. Enkens lagverge ble avdødes bror Søfren Halvorsen Stubberød.

  Brutto: 16 - 0 - 4
  Netto: 3 - 2 - 4

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 8, 1734-1738.

  Kristian Hunskaar 2002