SKIFTER 1737-38 - HEDRUM

PROBATE RECORDS 1737-38 - HEDRUM

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folio 332b-335b / nr. 6 / 27. februar 1737

Afgangne Ole Ellevsen Farmen i Quelle Annex.

Avdøde var død 3. juni 1736, og boet ble registrert 8. juni.

Arvinger:

 • Enken Signe Hansdatter.
 • Sønnen Ellev Olssen, 9 år ved registreringen.
 • Datteren Elen Olsdaatter, 6 år ved registreringen.

  Barna fikk sin farfar Ellev Olssen på Farmen til formynder, mens enken tok Christen Ellevsen Næss til lagverge.

  Enken hadde først vært gift med Ellev Christenssen Farmen, og han hadde ved skifte 22. november 1725 blitt formynder for Tosten Mangelrøds børn. Arven sto ennå i boet. Sønnen Niels Torstenssen, som nå tjente på Løve, hadde derfor penger til gode.

  Boets inntekter: 113 - 1 - 18
  Boets utgifter: 157 - 0 - 19

  Folio 335b-338b / nr. 7 / 27. februar 1737

  Afgangne Clemmet Olssen Schotten i Hvarnæs Annex.

  Avdøde var død 18. januar.

  Arvinger:

 • Enken Elen Tronsdaatter.
 • Brorsønnen Ole Halvorssen, 15 år, hos moren Dorthe Arnesdaatter på Hougen i Hvarnæs Annex.
 • Søsteren Maren Olsdaatter, gift med Anders Olssen, bor på plassen Aasen under Bergen i Laurdahl.

  Morten Holt ble formynder for Ole Halvorssen. Enken tok Ole Trondsen Nouv fra Laurdahl til lagverge.

  Brutto: 58 - 2 - 18
  Netto. 9 - 1 - 1

  Folio 338b-342a / nr. 8 / 28. februar 1737

  Afgangne Niels Iversen Nomme i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Berthe Olsdatter.
 • Sønnen Iver Nielssen, i sitt 5. år.
 • Datteren Marthe Nielsdaatter, 2 år.

  Barnas formyndere ble deres farbrødre Hans og Christen Iversønner som bodde "her paa gaarden". Enkens lagverge ble hennes bror Søren Olssen Qvelle.

  Sølvbeger med initialene O:M:S:C:S:D: og årstallet 1699. Tilfalt Marthe ved utlodningen.

  Enken eide etter sin salige far Ole Mortensen Søndre Odberg i Hvarnes Annex 3/5 skinn i Furrelund og 14/15 skinn i Søndre Odberg. Furulundparten tilfalt Iver; enken beholdt parten i Søndre Odberg.

  Brutto: 84 - 3 - 16
  Netto: 26 - 0 - 20

  Folio 344b-347b / nr. 10 / 6. februar 1737-6. april 1737

  Jens Anundsen Mangelrøds afdøde Qvinde Anne Ellevsdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jens Anundsen.
 • Fullbroren Christen Ellevsen, gift, bor på Næss i Quelle Annex.
 • Halvbroren Hans Ellevsen, 17 år.
 • Halvsøsteren Astri Ellevsdaatter, 14 år.

  Halvsøsknene var hjemme hos deres mor Signe Hansdaatter på Farmen i Quelle Annex. De fikk Christen Ellevsen Næss til formynder.

  I boet sto arven som barna til enkemannens første hustru Berthe Mathiasdaatter hadde krav etter moren og bestemoren Marthe Jacobsdaatter, jfr. skifte 21. september 1735. Barna het Ole Christophersen, Niels Jenssen og Maren Jensdaatter.

  Brutto: 64 - 3 - 4
  Netto: 6 - 0 - 7

  Folio 367a-385a / nr. 16 / 26. september 1736-1737

  Major Mogens Handingman og hands afdøde Frue Sl: Marthe Clausdaatter paa Gulleraaen i Hedrum Sogn.

  Boet var forseglet 1. august.

  Arvinger:
  Fruens barn i første ekteskap med avdøde Capitain Jens Juel:

 • Monsr Claus Bertel Juel, hjemme, i sitt 36. år.
 • Monsr Peter Juel, i sitt 35. år, til sjøs, nåværende oppholdssted ukjent.
  Fruens barn i andre ekteskap med Major Mogens Handingman, som er død for noen år siden:
 • Jomfrue Anne Karine Handingman, i sitt 26. år, hjemme.
 • Monsieur Lars Handingman, fyrverker ved Obriste von der ???ortens Artillerie Chor, nå fraværende i Christiania.
 • Jens Mogens Handingman, 16 år, hjemme.

  Barna fikk deres "nærmeste frænder" til formyndere; Niels Magnusen Bugge og Gaven Wright fra Laurvigen for Peter Juel, Hans Angel i Laurvigen for Anne Karine Handingman. og Jørgen Simensen, borger og negotiandt i Scheen, for Jens Mogens Handingman. Jørgen Simensens "kieriste" var søskenbarn til arvingene i boet.

  Det nevnes odelsgods i Gulleraaen med underliggende Kiøndal. Dette var den avdøde fruens hovedbøl. Skjøte av 4. september 1721 for 1225 rdl. inkludert Smør Raaen, utstedt av Capitain Jopwits. Skylden var 11 bismerpund 15 ½ merker smør. Det ble argumentert for at 2 bimerpund av skylden lå på Schuggedal. Her nevnes Marthe Clausdaatters far, Præsident Claus Bertelsen, og hans oversikt over sitt jordegods datert 3. mars 1690. Av husmannsplasser nevnes Teyen, øvre og nedre Kastet og Hoele, samt laksefiske i Aaboe foss. Alt taksert til 500 rdl.

  Videre takseres i Smør Raaen, med 8 bismerpund smør i skyld, til 350 rdl. Den underliggende ødegården Aasildrød, der leilendingen het Torgier Toersen, av skyld 1 hud, ble taksert til 150 rdl. Leilendingens datter Marte nevnes på skiftets siste side.

  Til sist gården Nørdre Schallist i Tiølling Sogn, der boet eide 1 hud uten bygsel etter skjøte av 11. juni 1721, utgitt av Claus Clausen Kampers enke, taksert til 20 rdl.

  Mr Juel hadde 1. juni 1736 kjøpt en hest av Sofren Iversen Westrum på sin mors vegne, men dette vedkom ikke boet da Mr Juel svarte at hetsen var kjøpt til ham selv.

  Brutto: 2688 - 3 - 13
  Netto: 2038 - 2 - 2

  Folio 385a-390a / nr. 17 / 26. juni 1737

  Ellef Laerssen Nordre Baarnes i Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enken Beerte Erichsdaatter.
 • Sønnen Christopher Ellefsønn, 21 år.
 • Sønnen Laers Ellefsen, 17 år.
 • Sønnen Ole Ellefsen, 10 år.
 • Datteren Else Ellevsdaatter, 19 år.
 • Datteren Gunild Ellefsdaatter, 12 år.

  Alle var hjemme hos moren, bortsett fra Laers som tjente hos Søren Qvelle. Even Halsteensen Udklev og Hans Evensen Wierød.

  Boet eide 1 hud i Nørdre Baarnes etter skjøte av 12. april 1729, utgitt av Sl. Jochum Jansen i Laurvigen. Med gårdshusene ble dette taksert til 300 rdl. Enken fremviste skiftebrevet etter hennes mor, Beerte Pedersdaatter, datert 25. mai 1720, som viste at hun var tilfalt 3 7/10 skinn i Østre Hvarnes. En tilsvarende part hadde hun arvet etter faren Erich Halvorsen som var død for fem år siden. Dette ble satt til 30 - 3 - 8.

  Avdøde hadde vært formynder for brorbarna Jacob, 21 år, og Erich Hanssønner. De hadde arv til gode etter moren og faren, samt etter bestemoren Gunild Jacobsdaatter. Jacob og Erich fikk hver utlagt 1 skinn i Nørdre Baarnes.

  Enken fikk parten i Østre Hvarnes samt 4 1/6 skinn i Nørdre Baarnes. Christopher fikk 1 1/3 skinn i Nørdre Baarnes, de to andre sønnene 1 ½ skinn hver, og døtrene ¾ skinn hver.

  Brutto: 460 - 1 - 19
  Netto: 304 - 1 - 22

  Folio 390a-394b / nr. 18 / 27. juni 1737

  Sivert Andersen Søndre Hellenæs afgangne hustrue Lisbeth Jacobsdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Sivert Andersen.
 • Sønnen Jacob Sivertsen, i sitt 40. år, gift, bor på Søndre Hellenæes.
 • Sønnen Christen Sivertsen, i sitt 31. år, gift, bor på Østre Hvarnes.
 • Sønnen Gullich Sivertsen, i sitt 28. år.
 • Sønnen Hans Sivertsen, 22 år.
 • Datteren Mette Siversdaatter, 18 år, ugift.

  De to eldste brødrene ble verger for de to umyndige barna. Det fremgår at enkemannen hadde giftet bort tre barn, men den ene var forlengst død uten livsarvinger. Det ble avsatt 16 rdl. til hver av de tre ugifte barna i hjemmegifte.

  Brutto: 157 - 1 - 16
  Netto: 74 - 2 - 12

  Folio 394b-398b / nr. 19 / 3.juli 1737

  Arve Ottersen Mester Hammersmeed Svend Ved Haggeness Hammer hans afgangne hustrue Sibille Jacobsdatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Arve Ottersen.
 • Datteren Maren Arvesdatter, 6 år.
 • Datteren Idde Arvesdaatter, 3 ½ år.

  Niels Hanssen Tveten ble barnas formynder.

  Boet eide 1 ½ bpd smør med bygsel i Gielstad i Codals annex etter skjøte utgitt av Peder Justsen Gaasholt, datert 1. september 1735 og tinglyst 9. desember samme år. Dette taksert til 200 rdl. Videre 9 merker smør med bygsel i Tveten i Codals annex. Avdøde hadde arvet parten ved skiftet etter hennes far Jacob Jørgensen Tvetten, datert 18. desember 1700. taksert til 50 rdl. Etter samme skiftebrev eide boet ¾ skinn uten bygsel i Hvidsteen i Codals annex, taksert til 2 rdl., og 1 merke smør i Aamodt i Skee sogn, taksert til 1 rdl.

  Enkemannen fikk utlagt halvparten i Gielstad og Tveten samt småpartene i sin helhet. Døtrene fikk hver utlagt ¼ av partene i Gielstad og Tveten.

  Det nevnes bl.a. ei sølvskje med initialer O[Ø?]:O:S:M:M[A,R?]:D:

  Brutto: 365 - 3 - 14
  Netto. 340 - 1 - 22

  Folio 399a-400b / nr. 20 / 4. juli 1737

  Christen Jacobsen Steensholts afgangne hustru Gylden Andersdaatter i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enkemannen Christen Jacobsøn.
 • Sønnen Anders Christensen, i sitt 7. år.
 • Datteren Gunild Christensdaatter, 18 år.
 • Datteren Johanne Christensdaatter, i sitt 16. år.
 • Datteren Oline Christensdaatter, i sitt 11. år.
 • Datteren Maren Christensdaatter, i sitt 9. år.
 • Datteren Maren Christensdaatter, i sitt 4. år.

  Barna var hjemme hos faren, bortsett fra Anders, som var hos Christen Andersen Tylter i Laurvigen, og Oline, som var hos Ole Jørgensen Lunde. Formyndere ble Jørgen Eidspiel og Frantz Rasmusen Fossene.

  Boets inntekter: 33 - 3 - 20
  Boets utgifter: 63 - 2 - 8

  Folio 400b-402a / nr. 21 / 4. juli 1737

  Jacob Sørensen Onøe huusmand under gaarden Rømmingen. Skiftet ble holdt på Rømmingen.

  Avdødes enke hadde, da skiftet ble holdt, flyttet fra Onøe.

  Arvinger:

 • Enken Maren Christophersdaatter.
 • Sønnen Christopher Jacobsen, i sitt 4. år, hjemme hos moren.

  Arne Olsen Haffalden ble formynder for sønnen.

  Brutto: 10 - 0 - 22
  Netto: 1 - 3 - 22

  Folio 402a-406b / nr. 22 / 5. juli 1737

  Hans Laerssen Nordre Seyerstad.

  Arvinger:

 • Enken Martha Poulsdaatter.
 • Sønnen Anders Hanssen, i sitt 25. år.
 • Sønnen Laers Hanssen, i sitt 23. år.
 • Datteren Maren Hansdatter, i sitt 14. år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Formyndere ble Peder Andersen Nørdre og Hans Laersen Søndre Seyrstad.

  Et skiftebrev etter enkens far, Poul Christen [!] Bomestad, datert 23. oktober 1703, viste at enkens arv etter faren var 8 skinn i Nørdre Seyerstad. Videre ble det lagt fram et skjøte på ytterligere 8 skinn, datert 21. juni 1714 og tinglest 27. ditto, utgitt av Søren Hanssen Houen i Hedrum Sogn. Til sammen 1 hud 4 skinn med bygsel, taksert til 90 rdl.

  8 skinn tilfalt enken, hver sønn fikk 3 1/5 skinn, og datteren fikk 1 3/5 skinn.

  Brutto: 225 - 1 - 18
  Netto: 206 - 2 - 22

  Folio 406b-407b / nr. 23 / 6. juli 1737

  Christen Olversen Schogshagen huusmand under gaarden Steensvold.

  Arvinger:

 • Enken Aasse Mogensdatter.
 • Datteren Anne Christensdatter, 27 år, hjemme hos moren.

  Tarald Olvesen Steensvald var til stede som sin brordatter Anne Christensdatters formynder.

  Brutto: 13 - 1 - 12
  Netto: 9 - 2 - 4

  Folio 441a-442b / nr. 32 / 30. oktober 1737

  Afgangne Jacob Torbiørnsen Aasestad i Hvarnes Annex.

  Arvinger:

 • Enken Live Larsdaatter.
 • Sønnen Lars Jacobsen Østre Hvarnes, død, etterlatt tre barn: 1) Lars Larssen, 10 år, 2) Barbro Larsdaatter, 14 år, 3) Berte Larsdaatter, 12 år. For disse ble Joen Tollefsen Østre Hvarnes og Anders Nielsen Nørdre Odberg formyndere.
 • Sønnen Peder Jacobsen, 34 år, "gandske vanvittig", broren Ole Jacobsen Aasestad ble verge for ham.
 • Sønnen Ole Jacobsen Aasestad, 30 år.
 • Datteren Inger Jacobsdaatter, gift med Ole Olsen Kiøndalen i Edanger.

  Enken tok Jacob Pedersen Nørdre Holt til lagverge.

  Brutto: 40 - 2 - 20
  Netto: 2 - 0 - 3

  Folio 459a-461b / nr. 35 / 17. desember 1737

  Afgangne Peder Sørensen Fosserød i Qvelle Annex.

  Peder var død 6. juni uten barn.

  Arvinger:

 • Fullbroren Peder Sørensen Nørdre Holt, død, etterlatt fire barn: 1) Laers Pedersen, bor på Hougen i Hvarnes Annex, 2) Jacob Pedersen, bor på Nørdre Holt, 3) Niels Pedersen, hos broren Jacob Holt, 26 år, 4) Sønnev Pedersdaatter, 18 år, ugift, tjener hos Morten Søndre Holt.
 • Halvbroren Arne Sørensen Nordre Odberg, død, etterlatt to barn: 1) Tron Arnesen Nørdre Odberg, 2) Maren Arnesdaatter, gift med Arne Gullichsen Bergen i Laurdal.
 • Halvbroren Jacob Sørensen, gift, bor på plassen Saugstuen på Udklev Eye.
 • Halvsøsteren Karen Pedersdaatter, gift med Ole Halvorsen Saugstuen på Udklev Eye.
 • Halvsøsteren Kiersten Sørensdaatter, var gift med Anders Nielssen Nordre Odberg, død, etterlatt fire barn: 1) Niels Andersen, 26 år, hjemme hos faren, 2) Inger Andersdaatter, 34 år, tjener hos Jacob Nørdre Odberg, 3) Maren Andersdaatter, 32 år, hjemme hos faren, 4) Anne Andersdaatter, gift med Halvor Hanssen Østre Hvarnes.

  Det nevnes ei sølvskje som avdøde hadde arvet etter halvbroren Hans Pedersen. Skjea var merket med A:P:S: og årstallet 1694. Samtidig nevnes stedatteren Karen Pedersdaatter som hadde vært hos avdøde og "holt huus for ham". Hennes formynder var Henrich Olsen Fosserød, og på hennes vegne fordret han hennes arv etter 1) faren Peder Solvesen Fosserød, skifte 11. mai 1694, 2) fasteren Anne Solvesdaatter, Simen Fosserøds avdøde hustru, skifte 28. august 1714, 3) moren Mette Zachariasdaatter, skifte 17. februar 1735 - til sammen 33 - 2 - 18.

  Brutto: 77 - 3 - 3
  Netto: 19 - 2 - 14

  Folio 462a-463b / nr. 36 / 18. desember 1737

  Afgangne Søren Andersen Søndre Jone og hands afdøde hustrue Mette Laersdaatter.

  Ekteparet var døde like etter hverandre. Boet var registrert 30. april, "saasnart dødsfaldet blev bekient".

  Arvinger:

 • Sønnen Peder Sørensen, 35 år, tjener på Søndre Biercke i Hedrum Sogn.
 • Datteren Berte Sørensdaatter, gift med Anders Toersen, bor på Løvaas i Qvelle Annex.
 • Datteren Gunild Sørensdaatter, gift med Claus Christensen, bor på Søndre Jone.
 • Datteren Karen Sørensdaatter, 31 år, ugift, tjener hos Søren Lyseboe.
 • Datteren Anne Sørensdaatter, 16 år, tjener hos svogeren Claus Christensen.

  Formyndere ble Hans Helgesen Fiære for Karen, og Iver Olsen Søndre Jone for Anne.

  Brutto: 39 - 1 - 14
  Netto: 12 - 0 - 0

  Folio 545a-546a / nr. 31 / 11. juni 1738

  Afgl: Anne Jørgensdaatter, Hans Jensen Fodstveds afdøde hustrue.

  Hans Jensen var husmann.

  Arvinger:

 • Enkemannen Hans Jenssen.
 • Sønnen Jens Hansen, i sitt 11. år.
 • Sønnen Jørgen Hansen, i sitt 7. år.
 • Sønnen Jesper Hansen, i sitt 3. år.
 • Sønnen Andreas Hansen, 5 måneder.

  Alle barna var hjemme hos faren, bortsett fra det yngste som var hos sin moster på plassen Groben under Skougen i Hedrum Sogn. Barnas morbror, husmannen Claus Bergen i Hedrum Sogn, ble deres formynder.

  Brutto: 19 - 2 - 8
  Netto: 13 - 3 - 8

  Folio 546a-547b / nr. 32 / 13. juni 1738

  Brunild Larsen Hvares afdøde hustrue Maren Olvesdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Brynild Larsen.
 • Sønnen Olve Brynildsen, gift, bor på Hvare, myndig.
 • Sønnen Lars Brynildsøn, 22 år.
 • Sønnen Simen Brynildsen, 14 år.
 • Datteren Anne Brynildsdaatter, 24 år, ugift.
 • Datteren Maren Brynildsdaatter, 17 år, ugift.

  Faren verget for sine umyndige sønner, mens døtrene fikk broren Olve til formynder.

  Brutto: 64 - 0 - 8
  Netto: 51 - 1 - 0

  Folio 549a-550b / nr. 34 / 14. juni 1738

  Afgangne Hans Halvorsen Holm i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Maren Jensdaatter.
 • Sønnen Halvor Hansen, 15 år.
 • Sønnen Michel Hansen, 7 år.
 • Sønnen Jens Hanssen, 3 år.
 • Datteren Anne Hansdaatter, 13 år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Formyndere ble Peder Pederen Holm for Halvor og Michel, og morbroren Henrich Jensen Klepagger i Tiølling Sogn for Jens og Anne.

  Brutto: 43 - 2 - 8
  Netto: 13 - 3 - 10

  Folio 550b-552b / nr. 35 / 17. juni 1738

  Afgangne Peder Taraldsen Tutved i Hedrum Sogn.

  Arvinger:

 • Enken Anne Olsdaatter.
 • Sønnen Michel Pedersen, 14 år.
 • Sønnen Tarald Pedersen, 8 år.
 • Datteren Maren Peders., 18 år.

  Alle barna var hjemme hos moren. Deres formynder ble Børre Tiøstelsen Eftedal. Enkens lagverge ble Anders Michelsen Tachtved.

  Brutto: 88 - 0 - 22
  Netto: 32 - 1 - 14

  Folio 555b-557b / nr. 37 / 19. juni 1738

  Lars Iwersen Asbiørnrøds afdøde hustrue Aasse Sørensdaatter.

  Arvinger:

 • Enkemannen Lars Iwersen.
 • Sønnen Iver Larsen, 17 år.
 • Datteren Live Larsdaatter, 20 år.
 • Datteren Boel Larsdaatter, 10 år.

  Alle barna var hjemme hos faren. Han ble deres verge under tilsyn av barnas farbror Christen Iversen Herbiørnrød.

  Brutto: 88 - 2 - 16
  Netto: 75 - 2 - 8

  Folio 557b-559a / nr. 38 / 20. juni 1738

  Afgangne Claus Andersen Nørdre Aasildrød

  Arvinger:

 • Enken Astri Anundsdaatter.
 • Sønnen Jørgen Claussøn, 36 år, "vanvittig".
 • Sønnen Hans Clausen, 27 år.
 • Sønnen Anund Clausen, 23 år.
 • Datteren Maren Clausdaatter, 30 år, ugift.

  Ingebret Poulsen Schallet ble verge for Jørgen og Maren. De to yngste sønnene var reist "til Generals Munstringen ved Tønsberg", og var ikke til stede ved skiftet.

  Avdøde hadde vært formynder for Elen Hansdaatter som nå tjente på Biøndal i Codals Sogn. Hun hadde arv etter foreldrene, samt hjemmegifte, til gode i boet. Dette ble fordret på hennes vegne av broren Peder Hansen øfre Torstad. Den samme Elen Hansdaatter var etter en loddseddel utlagt 2 ort hos Tore Pedersen Gallis som ennå ikke var betalt.

  Brutto: 52 - 3 - 6
  Netto: 17 - 2 - 10

  Folio 559b-562a / nr. 39 / 21. juni 1738

  Afgangne Giertrud Clausdaatter, Jens Matthiesen Rømmingens afdøde hustrue.

  Arvinger:

 • Enkemannen Jens Matthiesen.
 • Sønnen Matthies Jensen, 7 måneder.
 • Datteren Kiersten Jensdaatter, 4 år.

  Barna fikk sin fars søskenbarn Paul Olsen Nørdre Odberg i Hvarnes Annex til verge. Det går fram at Giertrud var Jens' tredje kone. Jens la fram et skiftebrev etter sin andre hustru, Kiersten Albretsdaatter, datert 7.-8. august 1730, som viste at døtrene Margrethe og Sara Jensdøtre hver hadde 42 rdl. 3 sk. til gode i morsarv.

  Brutto: 211 - 3 - 0
  Netto: 103 - 2 - 20

  Kilde: Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 8, 1734-1738.

  Kristian Hunskaar 2002