DYRSRØD

 

Lars nevnes som husmann på Dyrsrød i 1661 – Dyrsrød omtales da som en oppryddet plass. Det er ikke nevnt noen Lars blant husmennene under Fossnes i 1664-manntallet, så Lars var kanskje død da. Av husmennene som nevnes dette året, kan det passe at Klaus Persen (f. ca. 1614) var på Dyrsrød, for han hadde en stesønn ved navn Anders Larsen (f. ca. 1642). I så fall har Klaus ektet enka etter Lars.

 

Kristoffer Kristoffersen (f. ca. 1607) nevnes ellers som oppsitter på Dyrsrød i 1664.

 

Børge må ha bodd her omkring 1670, ettersom Jens Børgesen på Øvre Moland i Andebu i 1736 vitnet at han var 68 år og født på Dyrsrød, mens søstera Anne sa hun var over 60 år og født samme sted. Barn:

 1. Jens (ca. 1668–1738), var 1736 på Øvre Moland i Andebu, der han også døde.
 2. Anne, var 1736 hos broren Jens.

 

Fra slutten av 1600-tallet – og kanskje tidligere – var det to husmenn på Dyrsrød. I 1706 oppgis det at de to husmennene til sammen sådde seks tønner korn, avler tjue lass høy og holdt fire kyr, to kalver, én hest og seks sauer. Plassavgiften var 6 rd, foruten vår- og høstarbeid på Fossnes. I 1723 sådde husmennene til sammen fem tønner havre og holdt seks kyr og fire sauer. De gjorde arbeid på Fossnes og betalte 2 rd i tillegg.

 

I det følgende er det forsøkt å skille mellom de to plassene på Dyrsrød.

 

Plass I

 

Jørgen Olsen (ca. 1660–1729) var husmann på Dyrsrød i 1706 og sa da at han hadde bodd der i 20 år. Gift (trolovet) 1704 i Sem med Anne Senniksdatter.

 

Arne Gundersen (ca. 1657–1732) døde på Dyrsrød og kan ha overtatt her etter Jørgen. Han hadde tidligere vært bruker på Nordre Holt (se der). Barn:

 1. Sissel (ca. 1698–1746), gift (1) 1734 med Jon Kristoffersen og (2) ca. 1741 med Karl Kjellsen, begge husmenn på Dyrsrød (se plass II).
 2. Søren (ca. 1704–1772), se nedenfor.

 

Søren Arnesen (ca. 1704–1772), sønn av Arne Gundersen, overtok trolig etter faren og er i alle fall nevnt her fra 1738 til sin død. Gift (1) 1739 med Anne Guttormsdatter (ca. 1711–ca. 1759) fra Skarpeborge. Gift (2) 1761 med Johanne Kristensdatter (f. 1738) fra Kvernstua under Fuske. Hun gikk i 1780 hen og giftet seg med en Hans Andersen, sannsynligvis fra Skjøtøya under Ramnes prestegård. Hun må ha flyttet dit, for sønnen Arne bodde der siden. Barn (1–5 er fra første ekteskap og 6–10 er fra andre ekteskap):

 1. Arne (ca. 1740–1748).
 2. Jon (1744–1744).
 3. Mari (f. 1745), gift 1776 med Martinus Persen, se bl.a. Solum.
 4. Anne (f. 1748).
 5. Gunhild (1754–før 1759).
 6. Anne Maria (f. 1762), gift (1) 1788 i Tønsberg med matros Ola Kortsen Wulf (ca. 1764–1793), gift (2) 1795 i Tønsberg med Halvor Johannessen Alm (f. ca. 1751), som i 1801 var dagarbeider og bosatt i Rådstuegate nr. 143 i Tønsberg.
 7. Arne (f. 1764), husmann under Ramnes prestegård.
 8. Anne Margrete (f. 1766), gift 1797 i Tønsberg med Anders Gundersen, husmann på Rønningen under Jarlsberg i Sem.
 9. Kristen (f. 1769), inderst på Gulbrandsrød i 1801.
 10. Anders (1771–1777).

 

Det ble holdt skifte etter Anne Guttormsdatter 28. februar 1760. Det ble snaut 26 rd til fordeling.

 

I 1765 måtte ekteparet Kristen Persen og Anne Jensdatter på Dyrsrød gjøre offentlig skriftemål fordi de hadde unnlatt å delta på nattverd. Kristen og Anne var foreldrene til Johanne Kristensdatter og losjerte vel hos dattera og svigersønnen. De er ellers omtalt i Kvernstua under Fuske, der de bodde på 1730- og 1740-tallet.

 

Ekteparet Jens Kristensen (ca. 1730–1801) og Inger Sørensdatter (ca. 1727–1787) fikk sønnen Kristoffer på Dyrsrød i 1761. Dette paret flyttet mye rundt, men er omtalt på Skilnan under Gjellesåsen. Det er mulig at Jens var identisk med Johanne Kristensdatters bror Jens (f. 1735), og at dette slektskapet var årsaken til at Kristoffer Jensen ble født på Dyrsrød.

 

Jakob Persen (ca. 1742–1773) døde på Dyrsrød, men hadde så sent som i 1771 bodd på Brattås, der han var oppvokst. Faren Per Tollefsen er omtalt under Vestre Valberg. Det kan passe at han overtok Søren Arnesens plass. Gift 1769 med Else Gundersdatter, muligens fra Andebu. Barn:

 1. Per (f. 1769), ble gårdbruker på Gryte, der han overtok etter farbroren Pål.
 2. Anders (f. 1771).
 3. Jakob (f. 1773).

 

Pål Persen (f. 1739), bror av Jakob, er nevnt på Dyrsrød i 1775 og hadde vel tatt over her etter sin yngre bror. Pål kjøpte et bruk på Gryte i 1792 og flyttet dit (se der). Gift 1770 med Kirsti Persdatter (1741–1799), hvis foreldre er omtalt under Stubberød under Fossnes. Det nevnes ingen barn av dem i kildene.

 

Per Evensen (1763–1812), født på Skogen under Borgen og søstersønn av Jon Persen, var husmann med jord her fra senest 1794 til sin død. Gift 1794 i Sem med Kari Gundersdatter (f. ca. 1763) fra Nordre Hem i Undrumsdal. Barn:

 1. Elen Maria (f. 1794).
 2. Kristoffer (f. 1796).

 

Plass II

 

Kristoffer Jonsen (f. ca. 1665) var også husmann på Dyrsrød i 1706. Han hadde da bodd der i 11 år. Kristoffer nevnes fremdeles som husmann ca. 1717. Hans kone, som kan ha vært en av de nedenfor nevnte kvinnene, må først ha vært gift med en Jørgen, ettersom Kristoffer hadde stesønnen Hans Jørgensen (f. ca. 1687). Denne er nevnt som korporal ca. 1717. Kristoffers kjente barn:

 1. Jørgen (f. ca. 1699), bruker på Søndre Skjeggestad i Ramnes.
 2. Jon (ca. 1702–1741), husmann her etter faren.

 

Kirkebøkene vitner om mange kvinner som døde på Dyrsrød, men som ikke lar seg plassere i noen sikker slektsmessig sammenheng. I denne perioden gjelder det Kirsti Hansdatter (ca. 1640–1730), Mari Kristoffersdatter (ca. 1660–1737), Åse Stillausdatter (ca. 1657–1738), Berte Jørgensdatter (ca. 1679–1758) og Marte Svensdatter (ca. 1687–1759). Mari Kristoffersdatter og Åse Stillausdatter kan kronologisk tenkes å ha vært gift med Arne Gundersen (plass I) og/eller Kristoffer Jonsen (plass II), mens Berte Jørgensdatter kanskje enten var datter Jørgen Olsen (plass I) eller stedatter av Kristoffer Jonsen.

 

Jon Kristoffersen (ca. 1702–1741), sønn her, var husmann fra ca. 1733 til 1741. Gift 1734 med Sissel Arnesdatter (ca. 1698–1746), datter på den andre Dyrsrød-plassen. Hun var nok jenta med samme navn som 1723 måtte gjøre offentlig skriftemål for å ha fått barn utenfor ekteskap. Far til barnet var angivelig Fredrik Hansen, korporal ved kaptein Bondes kompani. Sissel ble gjengift med neste husmann (se nedenfor). Barn:

 1. Anne (1733–1746).
 2. Arne (1736–1736).
 3. Mari (f. 1737).

 

Karl Kjellsen (1714–1774) fra Østre Buer i Sandar, husmann på Dyrsrød fra ca. 1741 til sin død. Gift (1) ca. 1741 med enka her, Sissel Arnesdatter (ca. 1698–1746). Gift (2) 1746 med Mari Hansdatter (ca. 1709–ca. 1784) fra Gjellesåsen. Hun levde sine siste år på Kullerød, der hun holdt til hos halvsøstera Mari Jakobsdatter. Karl Kjellsen hadde følgende barn med Mari:

 1. Anders (1747–1748).
 2. Hans (1749–1749).
 3. Anne (1750–1750).
 4. Anne Maria (1751–1751).
 5. Sibille (1753–1772).

 

15. juli 1746 ble det skiftet etter Sissel Arnesdatter, og da det ikke tidligere var blitt skiftet etter Jon Kristoffersen, var det i realiteten et skifte etter dem begge. Plassen var nå matrikulert og bygslet, og 4 rd ble ført som utgift til åbot. Boets netto verdi ble vel 30 rd. Det ble skiftet etter Mari Hansdatter 16. november 1784. Boets brutto verdi var snaut 16 rd, men gjelda var 21 ½ rd.

 

Jon Persen (1744–1808) fra Vestre Valberg, bror av Jakob og Pål Persønner på den andre Dyrsrød-plassen, kom hit fra Kvernstua under Fossnes mellom 1775 og 1778. Han var husmann her inntil han i 1790 fikk skjøte på Korterød og flyttet dit som selveier. Gift (1) 1771 med Mari Kristoffersdatter (1741–1783), født på Søndre Haugen, men oppvokst på Korsebrekke. Gift (2) 1785 med Anne Maria Madsdatter (f. 1752) fra Kjelderen under Melsom. Barn (1–4 fra første ekteskap, 5–7 fra andre ekteskap):

 1. Per (f. 1775).
 2. Marte (f. 1778), gift 1799 med Johan Torkelsen, se Søndre Holt.
 3. Kristoffer (1781–1781).
 4. Anne Maria (1783–1783).
 5. Mads (1787–1787).
 6. Mari (1788–1788).
 7. Anne Maria (f. 1794).

 

Skiftet etter Mari Kristoffersdatter ble holdt 15. november 1784, og det ble 52 rd til deling.

 

Jakob Hansen (f. 1754) fra Døvle i Andebu var husmann her en periode, antakelig fra ca. 1790 til 1794. Jakob levde et nokså omflakkende liv, i det han tidlig på 1780-tallet var på Østre Gallis i Kodal, der dattera i første ekteskap ble født. Hans første kone døde på Hontvet i 1789, og etter oppholdet på Dyrsrød var han i 1795 på Teien under Gulle-Rauan i Hedrum. Endelig var han i 1801 husmann på Skogen i Hedrum. Gift (1) 1781 i Andebu med Abelone Gulliksdatter (1762–1789), født på Sukke i Høyjord, men oppvokst på Østre Gallis. Gift (2) 1790 i Andebu med Eli Gundersdatter (f. ca. 1757), som ved trolovelsen sies å være fra Skorge i Kodal. Barn (1 fra første ekteskap, 2–4 fra andre ekteskap):

 1. Randi (f. 1783), tjenestepike på Prestbøen i Kodal i 1801.
 2. Andrea (f. 1792).
 3. Hans (1794–1794).
 4. Kari Sofia (f. 1795).

 

Jakob Jensen (ca. 1749–1807) fra Nordre Karlsvik i Slagen fikk 1794 bygselbrev på halve Dyrsrød, spesifisert til den østre del. I bygselbrevet het det at han skulle jobbe på teglverket til Kristoffer Kristoffersen på Fossnes mot 20 sk dagen og fri kost. Jakob flyttet tilbake til Nordre Karlsvik mellom 1796 og 1798. Gift med Nilia Kristoffersdatter (1759–1819). Barn:

 1. Mari (f. 1796).

 

Lars Helgesen (f. 1765), født på Kvernerud i Uvdal, men oppvokst på Mellom Holt i Andebu og på Svinningen under Årholt (se der). Lars sies å være fra Dyrsrød i 1793, men som gift mann bodde han først et par år på Svinningen. På Dyrsrød er han nevnt fra 1798. Gift 1794 på Nøtterøy med Kari Olsdatter (f. ca. 1766). Barn:

 1. Berte Maria (f. 1794).
 2. Anne Helene (f. 1796).
 3. Olea (f. 1798).
 4. Halvor (f. 1801).
 5. Ola (f. 1803).