KORSEBREKKE

 

Anders Sveinsen (f. ca. 1624), husmann på Fossnes i 1664, skal trolig identifiseres med den Anders som er nevnt på Korsebrekke i 1661.

 

Mons må ha bodd på Korsebrekke omkring 1680, ettersom Ola Monsen på Klåstad i 1740 vitnet å være 60 år og født på Korsebrekke. Barn:

 1. Ola (ca. 1680–1745), bruker på Klåstad.
 2. (?) Kari (ca. 1685–1739), gift 1726 med Kristen Kristiansen (ca. 1693–1762). De ser ut til å ha bodd i Stokke, men det er uvisst hvor.

 

Søren Kristoffersen (d. 1740) fra Ragnhildrød, nevnes som husmann her i 1706. Han betalte da 8 rd i årlig plassleie, sådde fire tønner korn og holdt én hest i sommerhalvåret, fire kyr og tre sauer. Det er uvisst hvor lenge Søren bodde på Korsebrekke, men i 1714 fikk han bygsel på Pisserød i Andebu, der han bodde til sin død.

 

Skiftet etter Sørens bror Per Kristoffersen (d. 1706) ble holdt på Korsebrekke 15. desember 1706. Han var ugift, og det ble vel 4 rd til arv. På skiftet krevde Jon [Hansen] på Gryte 8 rd i erstatning fordi Per hadde krenket hans datter Mari (fått barn med henne) og for oppfostring av barnet. Denne Mari Jonsdatter ble siden gift med Engebret Jonsen (se Berg under Gryte). Denne hadde stesønnen Kristoffer Persen (f. ca. 1703), som må være sønnen til Per og Mari.

 

Hans Hansen var husmann her ca. 1708–ca. 1711. Han måtte i 1712 møte for retten fordi han hadde kommet med ukvemsord til Hans Nilsen Vogn, og da bodde han på Råel i Slagen. Ifølge bygdeboka for Sem og Slagen var han fra Skien og hadde bodd tre år på Korsebrekke før han kom til Råel. Hans kom siden til Nordre Hassum i Slagen.

 

I 1711 bodde et husmannsektepar med datter og tjenestepike på Korsebrekke, men vi kjenner ikke navnene, eller om husmannen var identisk med enten Hans Hansen (over) eller Mikkel Larsen (under).

 

Mikkel Larsen (ca. 1685–1749). Mikkel, som må ha vært bror av Nils Larsen på Østre Hvål, er nevnt som husmann på Korsebrekke første gang ca. 1717. Han var her fremdeles i 1727, men senest 1734 hadde han kommet til Vennerød (se der) som leilending.

 

Jakob Olsen (1687–1763) fra Halum i Andebu var husmann her i 1729. Han døde på Valberg og var derfor trolig husmann der etter at han var på Korsebrekke (se Østre Valberg).

 

Kristoffer Kristensen (ca. 1713–1752) fra Skjelbred, var husmann her fra senest 1747 til sin død. Han hadde først bodd på Søndre Haugen (se der). Gift 1734 med Marte Gulliksdatter (d. ca. 1779). Hun ble gift på nytt med neste husmann her. Barn:

 1. Lars (1735–1789), se nedenfor.
 2. Gullik (1737–før 1752).
 3. Karen (1739–1747).
 4. Mari (1741–1783), gift 1771 med Jon Persen, husmann på Dyrsrød.
 5. Anne (1744–1748).
 6. Kristine (1747–1784), gift 1776 med Anders Hansen, husmann på Skåum.
 7. Gullik (1750–1771).

 

Mads Hansen (ca. 1715–1788), opprinnelig fra Døvle i Arnadal, var husmann her etter at han i 1754 ble gift med enka etter foregående husmann, Marte Gulliksdatter (se over). Etter hvert delte han plassen med stesønnen Lars. Barn:

 1. Anne Katrine (ca. 1755–1809), gift 1781 med Iver Abrahamsen, bosatt flere steder – se Buer under Fossnes.

 

Det ble skiftet etter Marte Gulliksdatter 29. juni 1780. Hun etterlot seg 24 rd.

 

En bror av Mads, Anders Hansen (ca. 1711–1787), bodde til huse hos Mads i sine siste leveår. Han hadde vært gift med Hans Nilsen Vogns enke og bodd på Fuske (se der), men ved skiftet etter ham 26. juli 1788 var det ingenting til arv. En auksjon på løsøret innbrakte litt over 11 ½ rd, men gjeld og omkostninger var nesten 19 rd.

 

Lars Kristoffersen (1735–1789), sønn her, var husmann her fra ca. 1758 til sin død. Gift 1758 med Anne Johannesdatter (ca. 1739–1789). Hun var datter av formeren Johannes Olsen og Anne Sjulsdatter ”ved Aasland Løkken paa Dyhremyr Grund” i Kongsberg. Barn:

 1. Kristoffer (f. 1759).
 2. Johannes (f. 1761).
 3. Anders (1765–1810), husmann på Skåum.
 4. Kristian (f. 1767), ble husmann her etter faren.
 5. Anne (f. 1770). Hun nedkom i 1800 på Skåum med sønnen Gullik, hvis far var Preben von Ahn Vogn fra Fossnes.
 6. Gullik (1774–1779).
 7. Marte (1777–1779).
 8. Hans (f. 1778).
 9. Marte (1782–1785).

 

Ekteparet Abraham Iversen og Maria Gulliksdatter (se Teie under Brattekverne) fikk dattera Mari på Korsebrekke i 1763, men de kan ikke ha bodd der lenge. I 1771 døde 4-åringen Mikkel Torkelsen her, men hvem han og foreldrene var, er ukjent.

 

Hans Andersen (1765–1797) fra Østre Valberg, søstersønn av overnevnte Mads Hansen, kom til Korsebrekke mellom 1790 og 1792 og var her til sin død. Gift 1789 med Kirsti Olsdatter (f. ca. 1763), som bodde her som jordbrukerske i 1801. Barn:

 1. Olea (f. 1790).
 2. Mari (f. 1792).
 3. Anders (f. 1795).

 

Ekteparet Hans Jørgensen (1755–1810) og Gunhild Guttormsdatter (1767–1808) (se Bakken under Fossnes) bodde her da de fikk sønnen Guttorm i 1793.

 

Ekteparet Per Guttormsen (f. 1770) og Ingeborg Olsdatter (f. ca. 1753) fikk sønnen Hans på Korsebrekke i 1797. De flyttet mye rundt og er omtalt under Dalen under Brattekverne.

 

Kristian Larsen (f. 1767), sønn av overnevnte Lars Kristoffersen, overtok som husmann på slutten av 1790-tallet. Gift 1799 med Kirsti Hansdatter (f. ca. 1770). Barn:

 1. Lars (f. 1799).
 2. Helene (f. 1801).
 3. Hans (1803–1803).