SKÅUM

 

Helge var husmann på Skåum og tjenestedreng på Fossnes i 1690. Ved pinsetider dette året arbeidet han på et gjerde rundt Arnadal kirkegård. Pål Kristoffersen på Døvle mente at Helge brøt ned et gjerde som Pål og faren hadde satt opp året i forveien, og som det tillå oppsitterne på Døvle å vedlikeholde. Det endte med at Pål slo Helge, og for slik selvtekt måtte han bøte 18 lpd sølv og betale omkostninger da saken kom opp på tinget.

 

Ole Hansen var husmann her fra ca. 1700 og betalte 2 rd i årlig plassavgift, eller han arbeidet på Fossnes for 6 sk dagen i tillegg til én fast arbeidsdag i uka. Fra 1706 måtte han dele plassen med Jakob Brynnilsen (se Nordre Skåum), og da skulle hver av dem betale 1 rd årlig og gjøre én arbeidsdag hver andre uke. Til sammen holdt de fire sauer, tre kyr og ett ungdyr, samt én hest fra vår til høst. De sådde fem tønner korn.

 

Fra 1706 later det til at det var to Skåum-plasser på permanent basis. I 1723 heter det at de to husmennene der til sammen sådde fire tønner havre, holdt en halv hest (det vil si at de holdt én hest halve året), fire kyr og fire sauer. De gjorde arbeid på Fossnes. De to Skåum-plassene er senere benevnt Søndre og Nordre, og vi tar i bruk disse navnene her. Det gjøres likevel oppmerksom på at kildene langt fra er tydelige mht hvem som bodde på hvilken plass, men kronologien tilsier at plasseringene som her er gjort, er riktige.

 

Søndre Skåum

 

Ole Hansen (se over) fortsatte nok på den plassen som siden gikk under navnet Søndre Skåum. Det er uvisst hvor lenge Ole var husmann her.

 

Knut Ellingsen (f. ca. 1673) var husmann her fra senest 1723 til omkring 1740. Før han kom til Skåum var han tjenestedreng på Døvle i Arnadal (nevnt slik ca. 1717), og fra Skåum kom han til Himberg-eie i Ramnes. Knut var bror av Anders Ellingsen (ca. 1675–1740) på Teglhagen i Sem og Anne Ellingsdatter (ca. 1692–1742) på Myra under Søndre Holt. Deres far var kanskje Elling Torgersen (f. ca. 1636), husmann på Søndre Holt i 1664. Knut var gift (1) med Kirsti Eriksdatter (ca. 1677–1737), og gift (2) 1740 i Ramnes med Signe Bryntesdatter, enke på Himberg-eie. Barn med Kirsti Eriksdatter:

 1. Erik (f. ca. 1722).

 

Ved skiftet etter Kirsti Eriksdatter 12. mars 1737 var det 7 ½ rd til arv.

 

Ei Siri Kristoffersdatter (ca. 1649–1727) døde på Skåum, men det er ukjent om hun sto i noe slektsforhold til Knut Ellingsen og Kirsti Eriksdatter, eventuelt til Jakob Brynnilsen og Helvig Mikkelsdatter på den andre Skåum-plassen.

 

Anders Emundsen (ca. 1669–1761) nevnes på Skåum første gang i 1740 og kan ha overtatt etter forannevnte Knut. Patronymet er sjeldent, og trolig var han sønn av Emund Engebretsen (f. ca. 1608) på Gjersø, selv om denne i så fall var om lag 60 år da Anders ble født. Fadderskap tyder i alle fall på at han var bror av Astrid Emundsdatter (se Gjelstad). Anders var husmann her til sin død, men tidligere hadde han bodd flere steder. Fra senest 1706 til 1725/1726 var han på Døvle i Andebu, der hans kones første slekt kom fra. Etter hennes død måtte Anders imidlertid gi plass til stedattera Kari Nilsdatter og hennes ektemann, og Anders kjøpte derfor Taranrød i Andebu og flyttet dit. Denne gården solgte han igjen i 1732, og han oppholdt seg så på Holmen under Teie på Nøtterøy før han kom til Skåum. Gift (1) med Mari Andersdatter (1661–1725) fra Døvle i Andebu. Hun hadde tidligere vært gift med Nils Hansen (1659–1698) på Hotvet i Andebu, med hvem hun hadde fire barn. Gift (2) med Mari Guttormsdatter (f. 1686) fra Lakskjønn i Høyjord. Hun er sist nevnt i live i 1752, men hadde trolig plassen noen tid etter Anders’ død, ettersom den antatte sønnen Ellef nevnes her fremdeles i 1765. Barn, begge i andre ekteskap:

 1. (?) Ellef (ca. 1728–1774), bruker på Daler.
 2. Pernille (1729–1773), gift 1761 med en Kristen fra Vennerød, kom til Øde Vear.

 

Hans Andersen (ca. 1710–1775) døde her og må ha kommet hit som husmann en gang på 1760-tallet. Han var opprinnelig fra Gjersø, men hadde bodd på Daler, Buer under Fossnes og Bekken under Søndre Holt (se også disse stedene). Gift 1735 med Randi Larsdatter (ca. 1709–1784), som etter mannens død ser ut til å ha losjert hos sønnen Anders (se under). Barn:

 1. Simen (1736–1736).
 2. Anne (1737–1776), ingen etterslekt.
 3. Nils (1741–1809), bodde mange steder – lengst i Nygård under Vølen (se der) – men død her.
 4. Anders (ca. 1745–1789), se nedenfor.
 5. Lars (1748–1793), død her og har nok losjert hos broren Anders. Trolig ugift, og etterslekt kjennes ikke.

 

Anders Hansen (ca. 1745–1789), overtok etter sine foreldre og var husmann her til sin død. Gift (1) 1776 med Kristine Kristoffersdatter (1747–1784) fra Korsebrekke. Gift (2) 1785 med Randi Kristensdatter (f. ca. 1753), som etter Anders’ død tok seg ny ektemann og fortsatte som husmannskone her (se nedenfor). Barn (1–4 fra første ekteskap, 5–6 fra andre ekteskap):

 1. Hans (f. 1776).
 2. Kristoffer (1779–1780).
 3. Marte Kristine (f. 1781).
 4. Gullik (1784–1789).
 5. Kristen (f. 1785).
 6. Jon (1788–1789).

 

Det ble skiftet etter Kristine Kristoffersdatter 16. november 1784, og det var 8 rd igjen da gjeld og kostnader var dekket. Ved skiftet etter Anders Hansen 20. august 1789 ble det 9 rd til overs.

 

Ekteparet Iver Abrahamsen (1757–1813) og Anne Katrine Madsdatter (ca. 1755–1809) fikk dattera Helene Maria på Skåum i 1782. De var nygifte og losjerte vel her siden Anne Katrine var halvsøster av Kristine Kristoffersdatter. Paret, som flyttet mye, er ellers omtalt under Buer under Fossnes.

 

Anders Kristoffersen (1752–1808) fra Gryte ble gift med enka her og overtok som husmann ved lag 1791. Han betegnes som husmann med jord i folketellinga 1801. Gift 1791 med Randi Kristensdatter (f. ca. 1753), som også er omtalt over. Barn:

 1. Anne (f. 1791).
 2. Kristoffer (1794–1794).
 3. Marte (1795–1797).
 4. Kristoffer (f. 1799).

 

Nordre Skåum

 

Jakob Brynnilsen (1667–ca. 1741) kom til Skåum våren 1706 og tok i bruk halve plassen. Han var husmannssønn fra Vinnelrød i Andebu og hadde siden ca. 1690 bodd på Stålerød i Andebu. Han nevnes som dragon og bodde her til sin død. Gift (1) med Live Nilsdatter (f. 1662), datter av Nils skredder på Stålerød. Gift (2) med Helvig Mikkelsdatter (ca. 1680–1760) se også nedenfor. Barn (1–9 fra første ekteskap, 10–13 fra andre ekteskap):

 1. Mari (1689–1760), ugift, bodde på sine eldre dager hos søstera Maria.
 2. Brynnil (1691–ca. 1717), ingen etterslekt.
 3. Eli (f. 1692), gift 1725 med Tor Olsen, bosatt på Hjelmtvet i Våle.
 4. Nils (1695–1695).
 5. Anne (1696–1696).
 6. Nils (1699–1699).
 7. Nils (1702–1702).
 8. Maria (f. 1704), gift 1730 med Per Tollefsen, se Vestre Valberg.
 9. Kristen (1706–før 1741), ingen etterslekt.
 10. Live (ca. 1723–1773), gift 1750 med Anders Endresen, bosatt på Ødegården under Vennerød (se der) og på Panne i Sem.
 11. Brynnil (ca. 1724–1791), se nedenfor.
 12. Gunhild (f. ca. 1726), gift 1745 med Nils Hansen. De var ei kort tid i Bokeroda under Anholt og på Holtestua under Årholt (se der), men kom på begynnelsen av 1750-tallet til Gulsrød i Ramnes.
 13. Marte (ca. 1730–før 1760), ingen etterslekt.

 

Det ble gjennomført skifte etter Jakob Brynnilsen 16. september 1741. Det ble bare 32 sk til deling.

 

Jakob Brynnilsen hadde ei søster Barbro Brynnilsdatter (f. 1661). I 1743 ble det gravlagt ei kvinne med dette navnet i Stokke, 87 ½ år gammel. Alderen stemmer ikke helt, og bostedet nevnes ikke, men kanskje var dette Jakobs søster – og kanskje losjerte hun på Skåum.

 

Pål Hansen (ca. 1702–1765) overtok som husmann på denne plassen ved å ta enka etter Jakob Brynnilsen til ekte. Han satt her til sin død. Gift (1) 1744 med Helvig Mikkelsdatter (ca. 1680–1760). Gift (2) 1760 med Mari Jansdatter (ca. 1721–1805). Hun ble i 1778 gift på nytt med Anders Kristensen, og de slo seg ned på Kolkinn under Søndre Tori (se der). Barn av Pål og Mari:

 1. Helvig (1761–1761).
 2. Jan (1761–1762).
 3. Hans (f. 1763).
 4. Mari (f. 1763).

 

Skiftet etter Helvig Mikkelsdatter ble holdt 26. september 1760, og det ble 23 ¾ rd til deling. Hun hadde en sønn utenfor ekteskap, Ola Olsen på Rom i Slagen. Helvig hadde ligget syk mange uker før hun døde, og blant kreditorene var apoteker Lintz i Tønsberg, som hadde levert medisiner. Ei Ragnhild Nilsdatter krevde 3 ½ rd for å ha ”oppvartet” Helvig i hennes svakhet og for å ha hatt tilsyn med husholdninga i 28 uker. Hun var sannsynligvis identisk med den Ragnhild Nilsdatter som var enke etter Tor Johannessen (ca. 1702–1750), og hadde bodd på Mellom Låne, Aulerød, Emmerød og flere steder i Sem. Hennes datter Mari bodde på Daler.

 

I 1763 var en Kristian Jansen på Skåum fadder for tvillingene Hans og Mari, og sannsynligheten taler for at han var bror av Mari Jansdatter og losjerte hos sin søster og svoger. Kristian var nok den gevorbne soldaten med samme navn som 1764 ble gift med Ingeborg Hansdatter (ca. 1740–1788) fra Gryte og på slutten av 1770-tallet dukker opp som husmann i Tvedalen i Brunlanes (sønner Kristoffer i 1777 og Ola i 1780). Kristian ble gift (2) 1788 i Brunlanes med Anne Hansdatter (f. ca. 1748). Kristian Jansen i Tvedalen var 75 år i 1801 (f. ca. 1726), men kan kanskje likevel være den samme som konfirmanten Kristian Jansen Valberg, 17 år, i 1755.

 

Brynnil Jakobsen (ca. 1724–1797), sønn av Jakob Brynnilsen (over), kom inn som husmann etter stefaren. Han hadde tidligere bodd både på Brattås og i Kvernstua under Fossnes. De siste åra delte Brynnil plassen med sønnen Jakob og deretter med svigersønnen Anders. Gift (1) 1749 med Anne Sigfredsdatter (ca. 1729–1771), søster av Per Sigfredsen på Valberg og Kristoffer Sigfredsen på Daler. Gift (2) 1772 med Berte Andersdatter, som ved vielsen er sagt å komme fra Kverne. Barn (alle fra første ekteskap):

 1. Barbro (1750–1756).
 2. Jakob (1753–1754).
 3. Jakob (1755–1786), se nedenfor.
 4. Simen (1756–1756).
 5. Simen (1757–1757).
 6. Barbro Maria (1759–1759).
 7. Helvig Maria (1760–1761).
 8. Sigfred (1762–1772).
 9. Nils (1764–1785).
 10. Helvig Maria (1766–1793), gift 1789 med Anders Larsen, se nedenfor.
 11. Berte Helene (f. 1768), gift 1792 med Adolf Henriksen, som 1801 var klokker i Skien.
 12. Mikkel (1770–1771).

 

Jakob Brynnilsen (1755–1786) bodde her og drev plassen sammen med faren. Gift 1783 med Dorte Jørgensdatter (f. 1752) fra Kvernstua under Fossnes. Barn:

 1. Jakob, f. 1780.

 

Da det skulle skiftes etter Jakob 3. august 1786, ble det tvil om sønnen var arveberettiget. Det var gått 3 ½ år fra sønnen ble født til foreldrene giftet seg, og i mellomtida hadde lille Jakob vært til oppfostring hos farfaren Brynnil Jakobsen. Arveretten ble slått fast, og skiftet ble gjort opp 24. april 1787 med snaut 20 rd tilbake etter at gjeld og omkostninger var trukket fra.

 

Anders Larsen (1765–1810) fra Korsebrekke giftet seg inn her i 1789 og satt som husmann til sin død. Gift (1) 1789 med Helvig Maria Brynnilsdatter (1766–1793), datter av Brynnil Jakobsen. Gift (2) 1795 med Mari Ellefsdatter (f. 1771) fra Daler. Barn (1–2 fra første ekteskap, 3–7 fra andre ekteskap):

 1. Anne Maria (f. 1790).
 2. Lars (f. 1792).
 3. Ellef (1795–1796).
 4. Helvig Maria (f. 1797).
 5. Gullik (f. 1798).
 6. Eli (f. 1802).
 7. Anne (f. 1802).

 

Anders Larsens søster Anne Larsdatter (f. 1770) nedkom på Skåum i 1800 med sønnen Gullik, hvis far var Preben von Ahn Vogn fra Fossnes.