VALBERG

 

I 1706 heter det at Valberg hadde vært bebodd tidligere, men at den nå hadde vært brukt av Hans Nilsen Vogn på Fossnes noen år. Det ble vurdert at det kunne sås fire tønner korn og avles tolv lass høy på Valberg. I 1711 bodde det en mann og ei kvinne på Valberg. Deres navn er ikke nevnt, men det er trolig snakk om Anders Evensen og Ingeborg Jonsdatter som omtales under Østre Valberg (under). Senest i 1723 var det blitt to plasser på Valberg – Østre og Vestre. De to husmennene her kunne da så til sammen fire tønner havre og holde fire kyr og fire sauer. De gjorde også arbeid på Fossnes. Dette året er det nevnt at Hans Nilsen Vogn aktet å legge ut Valberg til fehavn, men det ble det tydeligvis ikke noe av.

 

Østre Valberg

 

Anders Evensen (ca. 1681–1749) var dragon og er nevnt her første gang ca. 1717. Det er imidlertid sannsynlig at han er identisk med den ikke navngitte husmannen som bodde her i 1711. I 1733 kjøpte han en part av Gryte og flyttet dit, og på sine eldre dager giftet han seg med ei enke fra Øvre Holt i Undrumsdal og flyttet dit etter å ha solgt Gryte til sønnen Iver. Anders døde på Øvre Holt. Gift (1) med Ingeborg Jonsdatter (ca. 1688–1727) fra Gryte. Gift (2) 1727 med Ingeborg Gundersdatter (ca. 1680–1747). Gift (3) 1749 i Våle med Marte Hansdatter. Barn (alle i første ekteskap):

 1. Even (f. ca. 1712), bodde bl.a. på Buer under Fossnes og på Berg under Gryte.
 2. Kari (f. ca. 1713), gift 1738 med Hans Madsen fra Huflåtten. De bodde først på Døvle i Andebu, deretter på Buer under Fossnes og sist på Undrum i Sem.
 3. Iver (f. ca. 1718), overtok farens bruk på Gryte.
 4. Hans (ca. 1721–1725).
 5. Mari (f. ca. 1723), gift 1745 med Erik Larsen, som kom til Røsland i Sem.
 6. Marte (ca. 1725–1731).

 

Hans Knutsen (ca. 1687–1746), skal kanskje plasseres her, da hans første kone døde på en av Valberg-plassene i 1744. Hans tjente på Fossnes omkring 1717, var 1723 husmann under Årholt, og i 1734 skal han ha bodd på Holmen under Søndre Holt. Han døde på Fossnes kvernbruk. Gift (1) 1719 med Valborg Jansdatter (ca. 1682–1744). Gift (2) 1745 med Marte Sveinsdatter (ca. 1681–1766), enke i Nedre Kvernstua (se der). Det er ikke kjent noen barn av Hans Knutsen.

 

Hans Sørensen Spar (f. 1721), født i Tønsberg som sønn av Søren Persen og Lisbet Hansdatter Spar (se Stubberød under Fossnes), kom til Østre Valberg fra Tønsberg i 1743 eller 1744. Han var her bare noen få år, for i 1748 fikk han bygsel på en del av Østre Kjølø på Nøtterøy og flyttet dit. I 1742 og 1743 er han nevnt som dragon. Gift 1743 i Tønsberg med Sofie Amalia Ovesdatter Budde. Barn:

 1. Tomas (f. 1743).
 2. Maria Elisabet (f. 1744).
 3. Anne Maria (f. 1746).
 4. Sørine (f. 1749).
 5. Anne Kirstine (f. 1751).
 6. Maria (f. 1755).
 7. Anne (f. 1758).

 

Jakob Olsen (1687–1763) fra Halum i Andebu, døde på Valberg og var derfor kanskje husmann her. Han var husmann på Korsebrekke i 1729, og det er uvisst når han flyttet til Valberg.

 

Anders Persen (f. 1736) fra Vestre Valberg var husmann her fra omkring 1762. I folketellinga 1801 kalles han husmann med jord. Gift 1761 med Kirsti Hansdatter (1733–1797), født på Bekkevar, men oppvokst på Brattås under Fossnes. Barn:

 1. Pernille Maria (1762–1798), gift 1792 med Ole Knutsen (1746–1803) fra Praten under Østre Gjennestad. Paret ser ut til å ha bodd her, og de ser ikke ut til å ha hatt barn. Ole, som var skoleholder, giftet seg på nytt og bodde som inderst på Balsrød under Anholt (se der).
 2. Hans (1765–1797), ble husmann på Korsebrekke.
 3. Per (f. 1768), husmann på Pikstad under Solum.
 4. Anne Katrine (f. 1771), gift 1794 med Kornelius Madsen (se under).
 5. Mari (f. 1775).
 6. Hans (f. 1777).

 

Ei søster av Kirsti, Inger Hansdatter (ca. 1724–1780), døde her. Skiftet etter henne ble avsluttet 31. oktober 1782, og det ble ingenting til arvingene.

 

Kornelius Madsen (f. 1772) fra Praten under Østre Gjennestad, bodde her fra 1794 og kalles husmann med jord i folketellinga 1801. Gift 1794 med Anne Katrine Andersdatter (f. 1771), som var datter her. Barn:

 1. Kari Anne (1794–1794).
 2. Kari Kirstine (f. 1795).
 3. Mads (f. 1798).
 4. Hans (f. 1801).

 

Vestre Valberg

 

Gunder Ulvsen (ca. 1644–1725) tidligere oppsitter på Nedre Hontvet (se der), døde på Valberg. Han må ha bodd her siden før 1716, for da sies han å bo på Fossnes-eie, som nok skal identifiseres med (Vestre) Valberg.

 

Per Tollefsen (ca. 1710–1746) var husmann her fra omkring 1730 – han nevnes her første gang i 1733. Per var møller på Fossnes. I 1744 sies han å bo på Fossnes kvernbruk og i 1746 på Kvernstua under Fossnes, så da hadde han nok overlatt Vestre Valberg til den senere svigersønnen Per Sigfredsen (se nedenfor). Gift 1730 med Maria Jakobsdatter (f. 1704), født i Andebu og datter av Jakob Brynnilsen på Skåum. Hun levde i 1752 som enke på Brattås. Barn:

 1. Anniken (f. ca. 1730), gift med Even Nilsen. De flyttet mye rundt, men er omtalt under Bakken under Fossnes.
 2. Kari (f. 1732), gift 1752 med Per Sigfredsen, husmann her.
 3. Tollef (1733–1759).
 4. Anders (f. 1736), husmann på Østre Valberg.
 5. Pål (f. 1739), bodde lenge på Dyrsrød, men kom siden til Gryte.
 6. Jakob (f. ca. 1742), bodde først på Brattås og deretter på Dyrsrød.
 7. Jon (f. 1744), bodde på Dyrsrød, men fikk seg så bruk på Korterød.

 

Per Sigfredsen (ca. 1719–1778), synes å ha overtatt som husmann her omkring 1744. Det er ikke kjent hvor Per var fra, men han ser ut til å ha hatt tilknytning til Sem. Mora het Berte Persdatter (ca. 1683–1767) og døde på Valberg, og Kristoffer Sigfredsen på Daler, Margrete Sigfredsdatter på Lensberg i Sem og Anne Sigfredsdatter på Brattås, siden på Skåum, var alle søsken av Per. Per ble gift (1) 1744 med Kirsti Arvesdatter (ca. 1713–1750) fra Øvre Møkkenes. Gift (2) 1752 med Kari Persdatter (f. ca. 1732), datter av Per Tollefsen (over). Barn (1 er fra første ekteskap, 2–12 fra andre ekteskap):

 1. Sibille (1747–1751).
 2. Kirsti Sibille (f. 1753), gift 1775 i Sem med Hans Kristensen, bodde på Fresti i Sem.
 3. Inger Pernille (f. 1754), skal ha vært gift med en Ole Andersen Føyen.
 4. Sigfred (1756–1766).
 5. Marte Maria (f. 1758).
 6. Tollef (f. 1760).
 7. Per (f. 1762).
 8. Mari (f. 1764).
 9. Anne Maria (f. 1768), gift 1793 med Ola Kristensen, bosatt på Daler.
 10. Berte (1770–1770).
 11. Anne (f. 1771), gift 1795 med Ola Jørgensen, som ble husmann her.
 12. Hans (f. 1774).

 

Det ble holdt skifte etter Kirsti Arvesdatter 20. mars 1751, men arven var bare i underkant av 2 rd. Særlig mer – 7 ½ rd – ble det heller ikke til overs da Per Sigfredsens bo ble gjort opp 19. mai 1778.

 

Henrik Kristoffersen (ca. 1729–1766) fra Søndre Borge, later til å ha bodd her omkring 1757, ettersom hans første kone døde her dette året. Trolig var han ikke selv husmann, men inderst hos Per Sigfredsen, hvis første kone var søster av Henriks første kone. Etter oppholdet på Vestre Valberg kom Henrik til Husvik i Slagen. Gift (1) 1756 med Pernille Arvesdatter (ca. 1728–1757) fra Øvre Møkkenes. Gift (2) 1758 med Mari Hansdatter (f. ca. 1728) fra Øvre Husum. Barn, alle med Mari Hansdatter:

 1. Pernille (f. 1759).
 2. Hans (ca. 1761–1761).
 3. Hans (f. 1762).
 4. Nils (1765–1765).
 5. Henrik (1766–1766).

 

Anders Jonsen (ca. 1758–1789) døde på Valberg og skal trolig plasseres på Vestre Valberg, men det er usikkert om han var husmann eller inderst. Gift 1786 med Åse Andersdatter (1740–1813), født på Brattås og enke etter Jens Olsen i Lia under Fossnes (se der). Åse fortsatte nok å bo på Valberg noen år, for ei datter ble konfirmert 1794 med Valberg som bosted. Åse var inderst på Borgen i 1801 og døde på Korsebrekke. Det kjennes ingen barn fra ekteskapet mellom Anders og Åse.

 

Ola Jørgensen (1758–1819) var husmann her fra 1797 og kom hit fra Bakken under Fossnes. Han var født på Nordre Adal i Borre, men sammen med sine to søsken Lisbet (se Stubberød under Fossnes) og Hans (se Bakken) kom han til Arnadal etter at faren, Jørgen Olsen, og mora, Gunhild Hansdatter, døde i henholdsvis 1765 og 1760. Mora var nemlig datter av Hans Jonsen (se Døvle, Bekkevar og Brattås). Gift 1795 med Anne Persdatter (f. 1771), datter av Per Sigfredsen (over). Barn:

 1. Jørgen (f. 1796).
 2. Anne Maria (f. 1797).
 3. Inger (f. 1799).
 4. Hans (1801–1801).
 5. Anne Katrine (f. 1803).