Gnr. 102: KORTERØD

 

Korterød må høre til de yngste middelaldergårdene i Stokke og kan ha blitt ryddet, muligens på Skarpeborges grunn, på 1200-tallet. I tida etter Svartedauden ble den utvilsomt liggende øde, men den kan ha vært underbruk til Skarpeborge.

 

Skyld

Korterød ser ut til å ha blitt skyldsatt kort før 1645, da gården ble nyryddet. Skylda var først 12 mrk smør, som ved matrikuleringsarbeidet på 1660-tallet ble endret til 18 mrk smør. Dette sto seg til 1838, da skylda ble satt til 2 spd 1 ort 2 sk. I 1886 ble dette omregnet til 4,67 skm.

 

Eiere

Korterød var blant gårdene som ble skiftet etter Signe Torsdatter på Borge i 1613. Gården, som da ble oppgitt å være en ødegård, skulle Kari Persdatter, gift med Søren Kristoffersen på Vestre Gjennestad, og Gunne Åsmundsdatter, som senere ble gift med Jakob Andersen på Skarpeborge, ha sammen. Karis halvpart gikk i arv til dattera Kari Sørensdatter, gift med Jakob Ellefsen på Oserød, mens Gunnes halvpart gikk i arv til dattera Mari Jakobsdatter, gift med Gunder Alfsen på Tveiten i Sem. Kari Oserød og Gunder Tveiten eide halvparten hver i 1661.

            Kort etter ble Korterød pantsatt til sognepresten Hans Kristoffersen Stochmann for 46 rd. Etter hans død gikk pantet over til broren Jens Kristoffersen, og da Jens døde, gikk pantet over til Margrete Olsdatter Holk og hennes søsken. Margrete var gift med løytnant Jakob Navaraski, som løste ut Margretes søsken. I 1699 ble pantet innløst for 46 rd av Mathias Kristensen, som dermed ble selveier. I 1705 solgte Oserød-arvingene sin odels- og løsningsrett til Mathias.

            Senere eierhistorikk er integrert i omtalen av brukerne.

 

Brukere

 

Torbjørn (Jørgensen) var bruker på Korterød i 1645. Torbjørn betalte 1645 koppskatt for seg selv, sin kone og ei datter over 15 år, trolig den Anne Torbjørnsdatter som var gift med neste bruker. Torbjørn Korterød var trolig identisk med den Torbjørn Jørgensen som er registrert som husmann her i 1664, angivelig 100 år gammel.

 

Tor Olsen (f. ca. 1624) var bruker her i 1661 og ennå i 1691. Gift med Anne Torbjørnsdatter (d. ca. 1692), trolig datter her. Hun hadde i sin ungdom vært i tjeneste på Søndre Tori. Antatt barn:

 1. Siri (ca. 1653–1733), gift med Mathias Kristensen, se nedenfor.

 

I 1697 og 1698 nevnes Nils Hansen og Per Persen på Korterød. Nils’ mor het Sara og var i 1697 blind og sengeliggende. Per nevnes også i 1691, Nils i 1692.

 

Mathias Kristensen (ca. 1655–1733) kjøpte Korterød for 46 rd i 1699 og løste ut odels- og løsningsretten til en del etterkommere av den tidligere eieren Kari Sørensdatter Oserød i 1705. Før Mathias kom til Korterød, hadde han bodd på Balsrød under Anholt. Han var kanskje bror av Tarald Kristensen på Daler, og på skiftet etter Torbjørn Pedersen Lofts-Eik i Slagen i 1724 ble Mathias formynder for to sønner av Torbjørn. Det er likevel ukjent hvem som var Mathias’ foreldre. Han var eier og bruker inntil han overdro gården til sønnen Arne i 1726. Gift med Siri Torsdatter (ca. 1653–1733), trolig datter av overnevnte Tor Olsen. Barn:

 1. Kristen (ca. 1685–1725), se Balsrød under Anholt.
 2. Arne (ca. 1688–1747), se nedenfor.
 3. Tor (d. senest 1719). Det er ukjent hvor han bodde, men han etterlot sønnen Søren (f. ca. 1715) i ekteskap med Kari Eriksdatter fra Skarpeborge, som 1719 ble gift med Lars Hansen på Skotte i Sem.
 4. Anne (ca. 1693–1773), gift 1726 med Guttorm Finnsen, se Skarpeborge.

 

Ved skiftet etter Mathias Kristensen 10. november 1733 var det vel 179 rd til deling. Enka Siri Torsdatter frasa seg sin halvpart mot et vederlag på 24 rd i løsøre. Ved skiftet etter henne 15. november 1734 var det snaut 17 rd til arv.

 

Arne Mathiassen (ca. 1688–1747), sønn av foregående, eide et bruk på Balsborge mellom 1721 og 1726, men sistnevnte år solgte han og kjøpte i stedet Korterød av faren. Han var så eier og bruker på Korterød til 1742, da han solgte til Kornelius Hansen for 120 rd med overtakelse 3. mai 1743. Etter dette ser det ut til at Arne og kona bodde et par år hos sønnen Anders på Skjelbred, men i 1745 kjøpte han en part i Hvitstein i Kodal og flyttet dit. Gift (1) senest 1715 med Barbro Andersdatter (d. før 1721) fra Nedre Møkkenes. Gift (2) senest 1721 med Sibille Eriksdatter (1689–1775) fra Østre Hotvet i Andebu. Barn (1–2 i første ekteskap, 3–7 i andre ekteskap):

 1. Anders (ca. 1715–1766), se Skjelbred.
 2. Anne (ca. 1715–1783), gift med Hans Kristensen, se nedenfor.
 3. Barbro (ca. 1720–1772). Ugift.
 4. Edel (ca. 1723–1753), gift 1746 med Gullik Hansen fra Rømminga. Edel og Gullik bodde på Hvitstein i Kodal og hadde barna: a) Anne (1748–1787), gift 1777 med Ole Madsen, se Bjerkelund under Øvre Møkkenes. b) Hans (1751–1751). c) Helvig (1752–1803), gift 1788 med Ole Kristoffersen, se Anholt.
 5. Tonette (ca. 1726–1727).
 6. Tonette (ca. 1727–1773), gift ca. 1754 med Anders Mikkelsen på Hvitstein.
 7. Kristen (ca. 1728–1728).

 

Kornelius Hansen (1706–1773) kom til Korterød etter å ha vært på Balsrød under Anholt, men det er uvisst hvor han opprinnelig kom fra. Han betalte Arne Mathiassen 120 rd for Korterød i 1742 og var eier og bruker her til 1755, da han kjøpte Gulbrandsrød og flyttet dit. Han beholdt likevel Korterød fram til 1761, da han solgte til Hans Kristensen for 280 rd. Da han kjøpte Korterød i 1742, lånte Kornelius 80 rd av Frans Iversen på Allum i Hedrum. Dette lånet ble innfridd i 1755. Gift 1731 med Anne Kristensdatter (ca. 1709–1774) fra Balsrød, brordatter av forrige eier. Barn:

 1. Hans (ca. 1732–1760). Ugift.
 2. Kristen (1738–1777), se Nedre Åmot.
 3. Mads (1745–1746).
 4. Mads (1747–1747).
 5. Mathias (1749–1783), se Gulbrandsrød.

 

Det er usikkert hvem som bodde på Korterød mellom Kornelius Hansens kjøp av Gulbrandsrød i 1755 og hans salg av Korterød i 1761. Kanskje drev han begge gårdene, men han synes i alle fall å ha bodd på Gulbrandsrød.

 

Hans Kristensen, svigersønn av Arne Mathiassen, ble eier da han i 1761 kjøpte Korterød for 280 rd. Han måtte riktignok låne 200 rd av selgeren Kornelius Hansen. Allerede i 1763 skjøtet han gården over til svigersønnen Anders Nilsen for 200 rd, og da kvittet han seg med gjelda. Opphavet til Hans er ukjent, men han kom til Korterød fra husmannsplassen Bjørndalen under Haughem i Sandar, der han er nevnt fra 1739. Sønnen Mikkel (se under) ble riktignok døpt og gravlagt fra Skjelbred i Skjee i 1742. Gift med Anne Arnesdatter (ca. 1715–1783), datter av Arne Mathiassen (se over). Barn:

 1. Barbro (f. 1739), gift 1762 med Anders Nilsen, se nedenfor.
 2. Anders (1740–1740).
 3. Mikkel (1742–1742).
 4. Kristen (1743–1771), se nedenfor.
 5. Anders (1745–1745).
 6. Anders (1747–1789), se Skjelbred.
 7. Mathis (1750–1750).
 8. Mikkel (1751–1752).
 9. Mathis (1753–1753).
 10. Jakob (1754–1754).

 

Anders Nilsen (ca. 1721–1805), kanskje sønn av Nils Hansen og Anne Andersdatter på Brøholt og i så fall f. ca. 1724, kjøpte Korterød av svigerfaren for 200 rd i 1763. Kjøpet finansierte han ved å låne 160 rd av den tidligere eieren Kornelius Hansen (se over). Dette lånet innfridde Anders i 1764, men for å klare det lånte han i stedet 170 rd av den umyndige Marte Andersdatter fra Åmot, representert ved sine formyndere Ola Nilsen Hesby og Kristen Knutsen Sverstad, begge fra Sem. Anders hadde tydeligvis store problemer med å betjene lånet, for i 1772 ble gjelda til Marte Andersdatter slettet ved at han lånte 180 rd av Hans Guttormsen på Berg i Ramnes. Det mangler pantebøker for åra 1773–1778, men det later til at Anders i 1776 ble tvunget til å selge. Overdragelsessummen er ikke kjent. Anders ble gift 1762 med Barbro Hansdatter (f. 1739), datter her. Etter å ha solgt Korterød, flyttet Anders og Barbro vekk. I 1777 bodde de på en plass under Tufte, og i 1780 bodde de på Kjøholmen under Alby. I 1801 var de inderster på Mellom Feen, og Anders døde på Strandlia under Mellom Feen. Barn:

 1. Nils (f. 1763).
 2. Hans (f. 1764), bodde hos foreldrene i 1801.
 3. Jakob (f. 1766), bodde hos foreldrene i 1801.
 4. Anne (f. 1768).
 5. Edel (f. 1771).
 6. Kristen (1774–1780).
 7. Helvig (f. 1777).
 8. Tonette (f. 1780).

 

Kristen Hansen (1743–1771), sønn av Hans Kristensen (over), var tambur og ser ut til å bodd en periode i Korterød som inderst. Dattera Anne ble født her i 1768, og selv døde han her. I 1767 bodde han derimot på Balsrød under Anholt. Gift 1765 med Maria Kristoffersdatter (ca. 1743–1801), som ved trolovelsen sies å komme fra Vennerød, men hvis opphav ellers er ukjent. Maria ser ut til å fortsatt som inderst på Korterød under skiftende eiere og brukere. I 1782 fødte hun et barn utenfor ekteskap, Kristine Olsdatter (1782–1787). Faren skulle være en gevorben soldat Ola Nilsen under major von Oldenborges kompani. Sønnen Anders døde her i 1789, og dattera Anne omtales fremdeles med Korterød som hjemsted i 1795. Barn:

 1. Anders (1767–1789).
 2. Anne (f. 1768). Hun fødte 1795 dattera Kristine Maria hos Markus Svensen på Søndre Borge. Faren ble oppgitt å være Peter Holbye på Strømsø. Anne og dattera ser ut til å forsvinne fra Stokke.

 

Ei Olea Kristoffersdatter fødte 1782 sønnen Kristoffer Olsen (1782–1782) på Korterød. Barnets far var en reisende matros Ola Hansen fra Kristiania. Olea kan ha vært søster av Maria Kristoffersdatter (over).

 

Åke Larsen (f. 1749) var eier i perioden 1776–1779. Han var født på Huseby i Sandar, men han kom med foreldrene Lars Åkesen og Kirsti Larsdatter til Skarpeborge i 1763. Åke fikk skjøte på Korterød i 1776, men det er uvisst om han bodde her eller om han drev gården fra Skarpeborge. Da han i 1779 solgte Korterød for 320 rd, står det i skjøtet at han var bosatt på Skarpeborge. Året etter at han solgte Korterød, giftet Åke seg og flyttet til Oserød (se der).

 

Knut Hansen von Hals (ca. 1712–1799) ble ny eier i 1779. Han lånte i den forbindelse 250 rd av kaptein Kornelius Lindberg på Rensgata. Knut eide Korterød til 1781, da han solgte for 450 rd og innfridde lånet hos Kornelius Lindberg. Knut Hansen von Hals hadde en lang karriere i det militære, og ifølge Olai Ovenstad var han korporal ved 1. Smålenske nasjonalinfanteriregiment i 1747/1748 og fenrik ved samme regiments Iddeske kompani i 1749. Samme år ble han sekondløytnant ved regtimentets landvern og plassert ved Rådeske landvernkompani. I 1752 ble han premierløytnant, og i 1755 virket han ved Bergske linjekompani. I 1761 ble han kapteinløytnant ved regtimentets Skjebergske livkompani. I 1765 ble han pensjonert med 80 rd årlig, men ved den nye hærordninga i 1769 ble han igjen ansatt som kapteinløytnat, nå ved 2. Smålenske nasjonalinfanteriregiments Nordre Laurvigske livkomp. Han ble kaptein ved samme regiment og sjef for Søndre Jarlsbergske kompani i 1773. I 1786 fikk han avskjed med 200 rd i årlig pensjon. Gift med Dorte Kirstine Danielsdatter Dørcher (1718–1802) fra Fredrikstad. Kjente barn:

 1. Peter Snorre von Hals (f. 1756), bodde omkring 1790 på Borgen (se der), siden på Gulbrår i Ramnes.
 2. Kassemir (ca. 1759–1845), se Søndre Borge.

 

Hans Halvorsen (1743–1808) fra Rømminga fikk skjøte på Korterød av Knut von Hals for 450 rd i 1781 og flyttet antakelig hit selv. Han lånte 250 rd av Dortea Holmbo på Lågerød for å klare kjøpet. Han beholdt gården fram til 1788, da han fikk bygsel på et bruk på Gjersø, der kona var fra, og flyttet dit (se der). Han fikk 580 rd for Korterød og kunne dermed innfri lånet han hadde tatt opp i 1781. Gift 1774 med Anne Olsdatter (f. 1754) fra Gjersø.

 

I Hans Halvorsens tid bodde ekteparet Jens Olsen (ca. 1757–1784) og Marie Larsdatter ei kort tid på Korterød. Dattera Mari døde her i 1781, og senere samme år ble dattera Olea født her. Familien er omtalt under Myre under Stokke prestegård.

 

Abraham Kristoffersen var mannen som kjøpte Korterød av Hans Halvorsen i 1788. Han sies å komme fra Fadum i Sem og skal trolig identifiseres med den Abraham Kristensen (!) som ifølge bygdeboka for Sem og Slagen var fra Tveiten i Sem og var eier og bruker på halve Søndre Fadum mellom 1784 og 1788. Abraham var her bare i to år, da han solgte Korterød med et tap på 30 rd.

 

Jon Persen (1744–1808), opprinnelig fra Vestre Valberg under Fossnes, kjøpte Korterød av Abraham Kristoffersen for 550 rd i 1790 og satt her til sin død. Han hadde i mange år vært husmann på Dyrsrød under Fossnes (se der). I forbindelse med kjøpet lånte han 198 rd av Lars Hansen på Hundestuen, og Jon nedbetalte lånet raskere enn mange andre i tilsvarende situasjon 48 rd i 1793, 50 rd i 1794 og de resterende 100 rd i 1797. Gift (1) 1771 med Mari Kristoffersdatter (1741–1783), født på Søndre Haugen, men oppvokst på Korsebrekke. Gift (2) 1785 med Anne Maria Madsdatter (f. 1752) fra Kjelderen under Melsom. Barn (1–4 fra første ekteskap, 5–7 fra andre ekteskap):

 1. Per (f. 1775).
 2. Marte (f. 1778), gift 1799 med Johan Torkelsen, se Søndre Holt.
 3. Kristoffer (1781–1781).
 4. Anne Maria (1783–1783).
 5. Mads (1787–1787).
 6. Mari (1788–1788).
 7. Anne Maria (f. 1794).

 

Skiftet etter Mari Kristoffersdatter ble holdt 15. november 1784, og det ble 52 rd til deling.