SVENSKER I HEDRUM 1734

SWEEDS IN HEDRUM 1734

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Tore Vigerust har også publisert en avskrift av denne kilden, som gjerne kan sammenholdes med min avskrift. Vigerust har dessuten publisert samme kilde for hele Larvik grevskap og andre områder.

[Tegnsetting og bruk av stor bokstav er normalisert.]

J Hædrum Præstegield

Hans Erichsen Hitman Barnføed paa Hi i Simtona sogn, i Westmandland i gammel Sverrig. Nærer sig med at være huusmand paa Ejdspield. Indkommen her i landet 1719, formedelst hand leed hunger ved dend svendsche armee da deris konge var falden, og siiden dend tiid her i grefskabet med øfrighedens consentz er forblefven, mens ej aflagt nogen troskabs eed. Gammel 50 aar, er giftt, mens ej vaaren i dandsk tieniste.

Brynnild Halvorsen Barnføed paa Baadsongla i Navestad sogn i Bahuuslæhn, hafver sin næring ved eeen huusmands platz kaldet Bradthaugen under Nørdre Biercke. Indkommen her i riiget 1716 da hand blev fangen, og indsatt paa Friderichstad, og siiden ved hands løsgifvelse andkommen her til grefskabet, hvor hand siden uden nogens tilladelse, dog med øfrighedens afviidende, hafver forblefven, mens ej aflagt nogen troskabs eed. Gammel 30 aar, giftt, ej tient i dandsk tieniste.

Eschild Arvesen Springfelt Barnføed paa Bodahl i Kalsckougen i gammel Sverrig. Nærer sig med at brende kuhl for grefskabetz bønder. Indkommen her i landet 1690. Aarsagen der til var, at da kong Carl dend 11te ved døden afgiftt leed hand stoer hunger, foruden maatte ud staae meget ont under regimentet hvor hand stoed, saa hand var nødsaget at disertere, og saaledis indkom her i riiget, og grefskabet, hvor hand siiden, med øfrighedens tilladelse hafver forblefven, og i bemelte tiid tient for lands dragoun i dend dandske tieniste og der ved aflagt sin allerunderdanigste troskabs eed. Gammel 78 aar, er giftt.

Svend Nielsen Bostrøm Føed i Sundmoe sogn i gammel Sverrig. Nærer sig med at brende kuhl for grefskabetz bønder. Indkom her i landet 1716 formedelst hand leed for stoer nød og trang i Sverrig, fra hvilcken tiid hand siiden ved grefskabetz dend tiid værende ober inspecteur Terckel Turresens skrifttlige tilladelse, under 23de decmebr: 1717 her er forblefven, mens ej sohret noget troskabs eed. Giftt, og ej tient i nogen dandsk tieniste.

Kilde: SAO, Akershus stiftamt, Realistisk ordnet avdeling, Utlendinger i Akershus stift, eske 2, 1734-1735, Fortegnelse over svensker i Larvik grevskap 1734.

Kristian Hunskaar 2003